Tobias Priset

Tobias Stiftelsen inrättade år 2008 Tobias Priset. Det bestod dels av ett personligt pris på 100 000 kr, dels ett forskningsanslag på två miljoner kronor per år under fem år. Det hade till främsta syfte att ge pristagare förutsättningar att bedriva högklassig forskning kring problem av betydelse för cellterapi vid hematologiska (blodrelaterade) sjukdomar. Senaste gången Tobias Priset delades ut var 2016. Sedan dess har det endast handlat om förlängningsbidrag till tidigare pristagare.

Pristagare

Om Tobias

Tobias drabbades tidigt av aplastisk anemi och avled vid bara 17 års ålder 1991. Efter hans död initierade familjen en stiftelse i hans namn med syfte att ”stödja upprättandet och vidmakthållandet av ett svenskt benmärgsregister samt stödja forskning på området”. Stiftelsen bildades 1992 och fick H.K.H. Kronprinsessan Victoria som sin Höga Beskyddare.

Verksamheten finansieras av donationer från företag, organisationer och inte minst privatpersoner.

Läs mer på Tobias Stiftelsens webbplats