Institut och program

Akademiens forskningsinstitut har tillkommit för att utveckla angelägna forskningsområden, och är ofta finansierade genom donationer. Vid instituten och programmen skapas goda förutsättningar för Akademiens egna forskargrupper och för gästforskarverksamhet.

Flera av de institut som Akademien etablerat har efter hand vuxit och övergått helt till staten, till exempel Naturhistoriska riksmuseet, SMHI och Abisko naturvetenskapliga station. I dag driver Akademien fem institut och ett akademiprogram.

Anthropocene Laboratory

Anthropocene Laboratory startade upp sin verksamhet under 2023. Det övergripande syftet med programmet är att skapa och sprida vetenskapsbaserad förståelse och insikter för att identifiera och möjliggöra nya vägar mot en hållbar framtid. Fokus ligger på biosfären, jordens tunna lager av liv som människan är en del av.

Läs mer på Anthropocene Laboratory’s webbplats

Beijerinstitutet för ekologisk ekonomi

Beijerinstitutet startade sin verksamhet på Akademien 1977. Sedan 1991 bedriver institutet studier i gränsområdet mellan ekologi och ekonomi. Bland forskningsprogrammen kan nämnas teman som äganderätter och andra institutioner, institutioner för hantering av naturresurser, buffertkapaciteten i ekologisk-ekonomiska system samt  de ekologiska systemens samhällsnytta och ekonomiska värde.

Läs mer på Beijerinstitutets webbplats

Foto: Åsa Stjerna
Foto: Åsa Stjerna

Bergianska stiftelsen

Stiftelsen, som grundades 1791, har idag som huvuduppgift att finansiera den Bergianska professuren, Professor Bergianus. Den innehas av Hanna Johannesson och genom ett samarbete med Stockholms universitet bedriver hon sin forskning vid ett av universitetets forskningslaboratorier. Stiftelsen förvaltar också Edvard Andersons växthus, som är specialiserat på växter från medelhavsliknande klimat, och ett antal historiska samlingar av föremål, porträtt och herbarier.

Centrum för vetenskapshistoria

Institutet bildades 1988 och ger forskare möjlighet att studera Akademiens samlingar. Det är beläget i Akademiens byggnad i Stockholm, och handhar Akademiens arkiv och instrumentsamling samt dess Nobelarkiv.

Läs mer på Centrum för vetenskapshistorias webbplats

Global Economic Dynamics and the Biosphere

Global Economic Dynamics and the Biosphere (GEDB) är ett femårigt tvärvetenskapligt forskningsprogram vid Kungl. Vetenskapsakademien som undersöker dynamiska kopplingar mellan globala miljö- och samhällsförändringar och mänsklighetens utveckling och välbefinnande. Programmet finansieras av Familjen Erling-Perssons stiftelse.

Läs mer på GEDB:s webbplats

Institut Mittag-Leffler

Institut Mittag-Leffler i Djursholm utanför Stockholm bildades 1916. Det är ett internationellt institut för matematik, dit forskare från hela världen inbjuds för forskningsarbete och diskussioner. Ett 100-tal gästforskare arbetar inom ett specialområde, som väljs för varje arbetsår, kring vilket verksamheten koncentreras. Seminarier öppna för alla intresserade anordnas regelbundet.

Läs mer på Institut Mittag-Lefflers webbplats