Medaljer

Förslag på kandidater till nedanstående prisbelöningar får lämnas av Akademiens ledamöter och speciellt inbjudna.

Adelsköldska medaljen

Ändamål: För någon uppfinning eller arbete; tekniska vetenskaper
Utdelas: I regel en gång under varje tioårsperiod

Berzeliusmedaljen i guld

Inga särskilda regler.

Carl XVI Gustafs medalj, ”Pro Mundo Habitabili”

Utdelas till svensk eller utländsk person för framstående insats gällande miljövård i vid bemärkelse eller för upplysande skrift i detta ämne.

von-Höpkenmedaljen i guld

Utdelas som belöning för utomordentliga förtjänster inom Akademien eller de vetenskaper som omfattas av Akademiens verksamhet.

Stora Linnémedaljen i guld

Utdelas vart tredje år till någon synnerligen förtjänt svensk eller utländsk forskare på botanikens eller zoologiens område. I silver kan medaljen utdelas till person som i avsevärd grad gagnat den naturhistoriska forskningen eller eljest främjat Akademiens och riksmuseets ändamål och intressen.

Äldre Linnémedaljen i guld

Utdelas såsom belöning för förtjänster inom Akademien eller Akademiens institut. I silver kan denna medalj utdelas till personer i Sverige och utlandet.

Lovénmedaljen

Ändamål: För i tryck utgivet synnerligen förtjänstfullt arbete inom den zoologiska vetenskapen.
Villkor: Svensk medborgare
Utdelas: Högst vartannat år

Naturskyddsmedaljen (H Ax:son Johnson)

Ändamål: För förtjänster om naturskyddet.

Strålskyddsmedaljen

Ändamål: För förtjänster om strålskydd.
Utdelas: Medaljen är avsedd att utdelas vart tredje år.

Svante Arrheniusmedaljen

Ändamål: Till svensk eller utländsk forskare som utfört banbrytande studier inom fysik eller kemi.
Utdelas: Vart femte år.

Wahlbergska minnesmedaljen i guld

Ändamål: Belöning åt personer, i främsta rummet svenskar, som på ett utmärkt sätt främjat de naturhistoriska vetenskaperna.
Utdelas: Vart femte år