"att främja vetenskaperna och stärka deras inflytande i samhället"

Forskningspolitik

Vetenskapsakademien har genom sin oberoende ställning och breda kunskapsbas en unik position för analys och rådgivning i frågor kring forskningens villkor och möjligheter i ett bredare samhällsperspektiv. Detta arbete bedriver akademien i första hand genom kommittén för forskningspolitiska frågor.

Kungl. Vetenskapsakademiens kommitté för forskningspolitiska frågor

Kommitténs uppdrag är att samordna akademiens forskningspolitiska engagemang och initiera, samordna och bereda akademiens forskningspolitiska aktiviteter. Dessutom ska kommittén utgöra remissinstans för forskningspolitiska frågor.

Akademiens inspel till forskningspropositionen

2015-10-21 Vetenskapsakademien har lämnat in ett yttrande till Utbildningsdepartementet inför den kommande forskningspolitiska propositionen 2016. Akademien vill att staten ska kunna garantera forskningens frihet och i sin praktiska forskningspolitik se till så att det finns goda ekonomiska och institutionella förutsättningar för att bedriva oberoende forskning på hög nivå. Vetenskapsakademien ger följande förslag till regeringen:

  • Säkerställ ett stabilt stöd till den fria grundforskningen
  • Låt forskarna själva bestämma hur forskningen ska organiseras
  • Värna meritokratin – skapa längre karriärvägar för yngre forskare
  • Verka för att öka ERC:s andel av EU:s ramprogram för forskning
  • Ge ökat stöd till rörlighet
  • Forskningens infrastrukturer är till för forskningen och bör utvecklas i balans med den
  • Universiteten ska ledas av framstående forskare
  • Se på nytt över systemet med indirekta kostnader
  • De nationella forskningsresurserna ska fördelas efter vetenskaplig kvalitet, inte efter forskningens kortsiktiga inverkan på samhället
  • Verka för spridningen av ett vetenskapligt förhållningssätt i samhället

Läs hela yttrandet (pdf)

Debattartikel i Svenska dagbladet
2015-12-10 SvD Brännpunkt publicerade akademiens artikel om den forskningspolitiska propositionen, där årets Nobelpriser presenterades som fingervisningar om hur en förnuftig forskningspolitik borde se ut.

Läs hela artikel på SvD Brännpunkt

Akademien skickar brev till regeringen och EU

Under 2014 skickade akademien brev om oro för finansieringen av ESS, hotet mot EU:s forskningsstöd, inbjudan om samtal kring viktiga forskningspolitiska frågor och för att uttrycka sitt stöd för tjänsten Chief Scientific Advisor i EU. 

Brev till Utbildningsdepartementet om oro för finansieringen av ESS
Brev till regeringen om hot mot EU:s forskningsstöd
Öppet brev till regeringen med inbjudan till samtal kring flera viktiga forskningspolitiska frågor
Akademien uttrycker stöd för tjänsten Chief Scientific Advisor i EU

Akademiuttalande: Behov av åtgärder för att stärka den svenska forskningens internationella ställning

Sverige har under de senaste 20 åren haft en svagare utveckling av forskning med stort internationellt genomslag än länder som Danmark, Nederländerna och Schweiz, och antalet unga forskare som publicerar artiklar på denna höga nivå är klart lägre i Sverige än i dessa jämförelseländer. I uttalandet Behov av åtgärder för att stärka den svenska forskningens internationella ställning identifieras hur svensk forskning skiljer sig från de mera framstående forskningsnationerna i fyra punkter. Akademien anser att det är hög tid att kraftfulla åtgärder vidtas för att vända utvecklingen om Sverige ska förbli en forskningsnation i den högsta divisionen och man efterlyser ett åtgärdsprogram i sex punkter för att stärka kvalitén i svensk forskning.

Läs hela uttalandet (pdf)

Uttalandet bygger på akademirapporten Fostering breakthrough research: A comparative study, författad av Gunnar Öquist och Mats Benner, publicerad i december 2012.  

Läs rapporten (pdf)

Forskningsstrukturkommittén vid akademiens klass för fysik

Den tidigare Forskningsstrukturkommittén vid akademiens klass för fysik analyserade forskningsstrukturer ur olika perspektiv som resulterade i tre rapporter:

Transnational Coordination of European Research Infrastructures

Creation and transfer of knowledge - the critical need for closer ties between the academic world and the private sector

Analys av den svenska teknisk-vetenskapliga forskningsstrukturen i ett nationellt perspektiv

Remissyttranden

Som obunden, icke-statlig organisation är akademien en välrenommerad remissinstans för i första hand forskningsrelaterade frågeställningar. Remisserna behandlas av insatta ledamöter eller grupper inom akademien och dess organisationer. Granskningen resulterar i ett yttrande som signeras av ständige sekreteraren. Såväl övergripande som mer avgränsade frågeställningar behandlas.

Remissvaren omnämns under respektive ämne på webbplaten, men finns också samlade:

Remisser

Kontakt

Heléne Sundström
Vetenskaplig sekreterare
Tel: 08 673 95 55
helene.sundstrom@kva.se

Ledamöter av Kommittén för forskningspolitiska frågor