Regeringen bör ta särskilt ansvar för den fria grundforskningen

Vetenskapsakademien har nu lämnat sina rekommendationer inför arbetet med forskningspropositionen 2024. Akademiens huvudbudskap är att regeringen behöver vidta åtgärder för att stärka kvaliteten på svensk forskning och öka dess internationella konkurrenskraft.

Det finns data som pekar på att Sverige halkat efter när det gäller den mest excellenta forskningen. Bland annat är beviljandegraden för ansökningar till det Europeiska forskningsrådet, ERC, lägre än flera länder i Centraleuropa.

För att råda bot på detta anser Vetenskapsakademien att regeringen bör ta ett särskilt ansvar för den fria grundforskningen. Det kan göras genom att främja långsiktighet och undvika ryckighet i medelstilldelningen. Samtidigt bör riktade satsningar av kortsiktig karaktär minskas.

För att frambringa mer forskning av internationell toppklass krävs också strategiska rekryteringar. Vetenskapsakademien föreslår att UKÄ (Universitetskanslersämbetet) får i uppdrag att granska hur lärosätena sköter sig på området. Viktigt att titta på är hur många kompetenta sökande lärosätena attraherar samt vilka kriterier man använder för befordran till lektor respektive professor.

Brist på spets

En orsak till att den mest excellenta forskningen har krympt är enligt Vetenskapsakademien att forskningsresurserna har fördelats på alltför många händer. ”Det finns helt enkelt för många forskare och forskargrupper i det svenska forskningssystemet och de medel som därför kan göras tillgängliga till enskilda excellenta projekt blir alltför begränsade för att forskarna ska kunna hävda sig i en internationell konkurrens. Det är inte brist på bredd, men spets”, skriver Akademiens företrädare.

Sammanfattningsvis föreslår Vetenskapsakademien bland annat att regeringen bör införa en fördelningsmodell för basanslaget för forskning som till en del baseras på ett excellenskriterium, förslagsvis andelen professorer som har bidrag från Vetenskapsrådet.

Slutligen lyfter Akademien i sitt inspel inför forskningspropositionen 2024 vikten av autonomi och akademisk frihet som en grundpelare i en fungerande demokrati och en förutsättning för forskning och utbildning av allra högsta kvalitet.

Debatt

Excellent forskning kräver prioriteringar – Akademiens ständiga sekreterare Hans Ellegren och Ylva Engström, ny ordförande i Akademiens kommitté för forskningspolitiska frågor, kommenterar inspelet i en debattartikel i tidningen Curie 20 november 2023.

Läs debattartikeln på tidningen Curies webbplats