Akademien och covid-19

Många akademiledamöter gör viktiga insatser i kampen mot pandemin i sina laboratorier, både när det gäller utforskningen av viruset SARS-CoV-2 som orsakar covid-19, och i arbetet med att ta fram diagnostik, prevention och terapi mot sjukdomen. Vetenskapsakademien bidrar som organisation både med egna initiativ och som medlem av internationella vetenskapliga organisationer.

Kungl. Vetenskapsakademiens expertgrupp om covid-19

Akademien tillsatte hösten 2020 en expertgrupp för att inventera kunskapsläget om viruset SARS-CoV-2, sjukdomen covid-19 och dess spridning i samhället. Expertgruppen bestod av åtta personer, ledamöter av Kungl. Vetenskapsakademien och andra framstående experter inom området. Expertgruppen hade som uppgift att i första hand belysa vilka luckor som kvarstod i kunskapen om viruset och sjukdomen, samt hur kunskapsläget såg ut och vilka lärdomar som gick att dra när det gäller smittskydd, vaccination och behandling av covid-19.

En slutrapport presenterades i november 2021, men gruppen publicerade även sex delrapporter under sin arbetsperiod (se nedan).

Expertgruppens uttalanden och rapporter speglar gruppens uppfattning och ska inte ses som ett uttalande eller ställningstagande av Kungl. Vetenskapsakademien som helhet.

Läs mer om expertgruppen och gruppens rapporter

Akademiuttalande om vaccinering mot covid-19

I ett uttalande ställer sig Akademien bakom de förslag till åtgärder gällande vaccinering som lagts fram av Akademiens expertgrupp om covid-19.

Läs Akademiuttalandet

Fakta och debatt om covid-19

Covid-19 är den första allvarliga pandemi som svept över världen på flera decennier. Den har avsevärt högre dödlighet än den vanliga säsongsinfluensan, men de flesta som smittas blir lindrigt sjuka. De flesta som dör är gamla, men ett antal svåra sjukdomsfall och dödsfall har drabbat yngre personer. På grund av mortaliteten och pandemins snabba utveckling har regeringar och myndigheter över hela världen vidtagit kraftfulla åtgärder för att begränsa pandemin och dess skadeverkningar. Den 8 maj 2020 publicerade Akademien en sammanfattning av kunskapsläget, där experter inom mikrobiologi och medicin förklarar det nya coronaviruset, sjukdomen och pandemin. Sammanfattningen uppdaterades fram till 28 augusti 2020.

Läs Fakta och debatt om covid-19