Akademien och covid-19

Många akademiledamöter gör viktiga insatser i kampen mot pandemin i sina laboratorier, både när det gäller utforskningen av viruset SARS-CoV-2 som orsakar covid-19, och i arbetet med att ta fram diagnostik, prevention och terapi mot sjukdomen. Vetenskapsakademien bidrar som organisation både med egna initiativ och som medlem av internationella vetenskapliga organisationer.

Kungl. Vetenskapsakademiens expertgrupp om covid-19

Akademien tillsatte hösten 2020 en expertgrupp för att inventera kunskapsläget om viruset SARS-CoV-2, sjukdomen covid-19 och dess spridning i samhället. Expertgruppen bestod av åtta personer, ledamöter av Kungl. Vetenskapsakademien och andra framstående experter inom området. Expertgruppen hade som uppgift att i första hand belysa vilka luckor som kvarstod i kunskapen om viruset och sjukdomen, samt hur kunskapsläget såg ut och vilka lärdomar som gick att dra när det gäller smittskydd, vaccination och behandling av covid-19.

En slutrapport presenterades i november 2021, men gruppen publicerade även sex delrapporter under sin arbetsperiod (se nedan).

Expertgruppens uttalanden och rapporter speglar gruppens uppfattning och ska inte ses som ett uttalande eller ställningstagande av Kungl. Vetenskapsakademien som helhet.

Läs mer om expertgruppen och gruppens rapporter

Akademiuttalande om vaccinering mot covid-19

I ett uttalande ställer sig Akademien bakom de förslag till åtgärder gällande vaccinering som lagts fram av Akademiens expertgrupp om covid-19.

Läs Akademiuttalandet

Fakta och debatt om covid-19

Covid-19 är den första allvarliga pandemi som svept över världen på flera decennier. Den har avsevärt högre dödlighet än den vanliga säsongsinfluensan, men de flesta som smittas blir lindrigt sjuka. De flesta som dör är gamla, men ett antal svåra sjukdomsfall och dödsfall har drabbat yngre personer. På grund av mortaliteten och pandemins snabba utveckling har regeringar och myndigheter över hela världen vidtagit kraftfulla åtgärder för att begränsa pandemin och dess skadeverkningar. Den 8 maj 2020 publicerade Akademien en sammanfattning av kunskapsläget, där experter inom mikrobiologi och medicin förklarar det nya coronaviruset, sjukdomen och pandemin. Sammanfattningen uppdaterades fram till 28 augusti 2020.

Läs Fakta och debatt om covid-19

Swedish Institute for Global Health Transformation, SIGHT

SIGHT startades av Kungl. Vetenskapsakademien 2017 och har som syfte att utifrån ett tvärvetenskapligt angreppssätt främja svensk forskning och utbildning, och erbjuda vetenskapligt underlag för policyarbete inom området global hälsa. Institutet samlar på sin webbplats information om relevant innehåll när det gäller covid-19-pandemien. Här finns bland annat länkar till The Lancets nya Coronavirus Resource Center.

Läs mer på SIGHT:s webbplats

Internationella samarbetsorganisationer

Vetenskapsakademien är medlem av flera internationella akademiska organisationer som på olika sätt stöder arbetet med att bekämpa pandemin. Läs mer om deras initiativ via länkarna nedan.

ALLEA, All European Academies, har lanserat en plattform där medlemsakademierna uppmanas dela med sig av initiativ som relaterar till covid-19, till exempel vetenskapliga artiklar och rapporter, forskningsprojekt, uttalanden, kampanjer för allmänheten, online-evenemang med mera.

ALLEA, All European Academies

EASAC, European Academies’ Science Advisory Council, har bland annat i ett yttrande uppmanat politiska beslutsfattare att betona vetenskapens viktiga roll för EU:s planer på en grön återhämtning efter covid-19. EU behöver öka sina insatser inom de viktiga områdena energi, ekosystem och hälsa med fokus på långsiktigt hållbara alternativ. På EASAC:s webbplats finns samlad information om medlemsakademiernas arbete kring covid-19-pandemin.

EASAC, European Academies’ Science Advisory Council

Organisationen Future Earth som är ett globalt nätverk för vetenskapsmän, forskare och uppfinnare som samarbetar för en mer hållbar värld, lanserade i april en enkät, Rapid Foresight Survey: COVID-19 where do we go from here. Forskare uppmanades att reflektera över vilka utmaningar och möjligheter som uppstått i och med covid-19-krisen. Den första rapporten som utgår från enkäten har publicerats.

Future Earth

IAP, InterAcademy Partnership, har skrivit tre kommunikéer relaterade till covid-19-pandemin som bland annat uppmanar till internationell solidaritet. IAP konstaterar att pandemin utgör en global utmaning för samhällen över hela världen. Man frågar sig också hur forskningen kan bidra ytterligare till allmänhetens bästa bland annat genom samarbeten över gränserna. På sin webbplats samlar IAP information från mer än 140 akademier och akademinätverk samt tilhandahåller länkar till andra pålitliga källor om frågor relaterade till pandemin.

IAP, InterAcademy Partnership

International Human Rights Network of Academies and Scholarly Societes (IHRN) har gjort ett offentligt uttalande om covid-19 och mänskliga rättigheter. Uttalandet uppmanar regeringar och andra som jobbar med pandemin att göra skyddet av mänskliga rättigheter till en central del av deras ansträngningar. IHRN är en sammanslutning av mer än 90 nationella akademier som arbetar med mänskliga rättighetsfrågor i gränslandet mellan vetenskap, teknologi och medicin.

IHRN, International Human Rights Network of Academies and Scholarly Societes

ISC, International Science Council, har bland annat öppnat en portal som ska samla initiativ från forskarvärlden inom området. Målsättningen med portalen är att dela information om olika sätt att arbeta bland ISC-medlemmar för att förstärka forskarvärldens respons på pandemin och tillfredsställa behovet av vetenskaplig expertis.

ISC, International Science Council