Expertgrupp om Covid-19 vid Kungl. Vetenskapsakademien

Kungl. Vetenskapsakademien tillsatte hösten 2020 en expertgrupp för att inventera kunskapsläget om viruset SARS-CoV-2, sjukdomen Covid-19 och dess spridning i samhället. Expertgruppen bestod av åtta personer, ledamöter av Kungl. Vetenskapsakademien och andra framstående experter inom området. 

Expertgruppen hade som uppgift att i första hand belysa vilka luckor som kvarstod i kunskapen om viruset och sjukdomen, samt hur kunskapsläget såg ut och vilka lärdomar som gick att dra när det gäller smittskydd, vaccination och behandling av Covid-19. Gruppen hade också till uppgift att reflektera över om dialogen mellan vetenskapssamhälle, statsmakter, myndigheter och vård kan utvecklas i framtiden. Om möjligt skulle gruppen även ge råd inför framtida pandemier.

Till skillnad från Coronakommissionen som tillsattes av regeringen hade expertgruppen inte i uppdrag att granska svenska myndigheters agerande eller utvärdera de samhällsekonomiska konsekvenserna. Expertgruppen hade inte heller som uppgift att komma med råd direkt till allmänheten. En slutrapport presenterades i november 2021, men gruppen publicerade även  sex delrapporter under sin arbetsperiod (se nedan).

Expertgruppens uttalanden och rapporter speglar expertgruppens uppfattning och ska inte ses som ett uttalande eller ställningstagande av Kungl. Vetenskapsakademien som helhet.

Slutrapport: Vad kan vi lära av pandemin?

Expertgruppen om covid-19 presenterade den 30 november 2021 sin slutrapport med kunskapsöversikter om olika teman kring sjukdomen och SARS-CoV-2, det virus som orsakar den. Rapporten riktar sig till svenska beslutsfattare, opinionsbildare, journalister och en intresserad allmänhet med eller utan grundläggande medicinsk utbildning. Avsikten är att presentera vetenskap som är relevant för svensk covid-19- hantering på ett lättillgängligt vis.

Expertgruppen har också skrivit en separat sammanfattning av rapportens kapitel som även beskriver gruppens slutsatser, lärdomar och rekommendationer inför framtida pandemier.

Delrapporter

Under 2020–2021 publicerade expertgruppen sex delrapporter med olika teman.

I Vetenskapsakademiens expertgrupp ingick

Staffan Normark, Stockholm, ordförande i expertgruppen, professor i molekylär mikrobiologi och smittskydd

Anders Hallberg, Uppsala, professor i läkemedelskemi, tidigare rektor för Uppsala universitet och har arbetat med utveckling av läkemedel mot infektionssjukdomar

Ari Helenius, Zürich, professor i biokemi och en världsledande virusforskare

Jan Holmgren, Göteborg, professor i medicinsk mikrobiologi, har bland annat tagit fram ett av världens mest använda vaccin mot kolera

Gunilla Karlsson Hedestam, Stockholm, professor i vaccinimmunologi, leder ett forskarlag som undersöker immunsvaret mot virus, bland andra SARS-CoV-2

Annika Linde, Stockholm, virolog, adjungerad professor och tidigare statsepidemiolog

Maria Masucci, Stockholm, professor i virologi och expert på hur virus påverkar värdceller och immunförsvar

Jan Nilsson, Lund/Malmö, professor i experimentell kardiovaskulär forskning samt ordförande i Hjärt-Lungfondens forskningsråd

Till expertgruppen knöts även en referensgrupp. Den bestod av: Birgitta Henriques-Normark, Stockholm, professor och överläkare i klinisk mikrobiologi, Emily Holmes, Uppsala, professor i psykologi, Peter Jagers, Göteborg, professor i matematisk statistik, Olle Kämpe, Stockholm, professor i klinisk endokrinologi, Hans-Gustaf Ljunggren, Stockholm, professor i infektionsmedicin, Bengt Nordén, Göteborg, professor i fysikalisk kemi, Kerstin Sahlin, Uppsala, professor i företagsekonomi och vice preses i Vetenskapsakademien, samt Hans Wigzell, Stockholm, professor i immunologi, tidigare generaldirektör för Smittskyddsinstitutet och fd rektor för Karolinska Institutet.