Vetenskapsakademiens stöd till Ukraina

Det oberoende kunskapssökandet och den akademiska friheten är viktiga för samhällsutvecklingen och grundpelare i en fungerande demokrati. Vid sidan av stora mänskliga lidanden och umbäranden äventyras också förutsättningarna för vetenskapen i Ukraina. Vetenskapsakademien engagerar sig både som enskild organisation och i samarbete med andra akademiska organisationer för forskare i Ukraina.

Svenskt stöd till ukrainska forskare

Vetenskapsakademien och svenska lärosäten gör nu en samlad satsning för att kunna ta emot ukrainska forskare. I den svåra situation som råder måste vi göra vårt yttersta för hjälpa ett land utsatt för krig, menar en enig kår av företrädare för vetenskapen i Sverige.

Läs mer

Stipendier för ukrainska forskare

Utlysningen av stipendier till ukrainska forskare är nu stängd. Vetenskapsakademien har genom stipendieprogrammet kunnat stödja forskare inom vitt skilda områden, till exempel biokemi, ekologi, fysik, historia, juridik och teknik. De har fått stöd för att under en tid förlägga sin forskning till ett svenskt lärosäte och där bli en del av den svenska forskningsmiljön.

Akademiernas kommitté för mänskliga rättigheter

Kommittén följer situationen för forskare världen över som utsätts för olika former av rättsövergrepp. Arbetet baseras på FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna och andra internationella konventioner, och bedrivs självständigt bland annat med utgångspunkt i specifika fall och frågor som uppmärksammats av nätverkets sekretariat.

I kommittén sitter representanter från Kungl. Vetenskapsakademien, Kungl. Vitterhets Historie och Antikvitets Akademien, Svenska Akademien och Sveriges unga akademi, och den ingår i det internationella nätverket The International Human Rights Network of Academies and Scholarly Societies (IHRN).

Läs IHRN:s uttalande om situationen i Ukraina

Läs mer om kommittén

Andra internationella engagemang

Vetenskapsakademien agerar också till stöd för Ukraina, dess medborgare och akademiska institutioner som medlem av flera internationella akademiska samarbetsorganisationer. Läs mer om de olika organisationernas engagemang under länkarna nedan.

All European Academies (ALLEA) upphäver medlemskapet Ryssland och Belarus

Uttalande av ALLEA

European fund for displaced scientists (ALLEA och Breakthrough Prize Foundation)

European Academies’ Science Advisory Council (EASAC)

The interacademy partnership (IAP)

International Science Council (ISC)

Scholars at Risk (SAR)