Slutrapport efterlyser oberoende expertenhet vid pandemier

Sverige bör etablera en oberoende expertenhet med hög vetenskaplig kompetens som rådgivare till beslutsfattare vid pandemier. Det föreslår Vetenskapsakademiens expertgrupp om covid-19 i sin slutrapport. Kraftfulla åtgärder i ett tidigt skede och tydlig information är enligt gruppen det viktigaste för att minska smittspridningen, och därmed även antalet sjuka och döda under en pandemi.

I det läge som Sverige befinner sig i nu är fortsatt bevakning och effektiva vaccinationsprogram centrala. Expertgruppens bedömning är dock att hur en pandemi utvecklar sig i hög grad beror på de åtgärder som vidtas tidigt. I Sverige var de flesta verksamheter otillräckligt förberedda när smittan började spridas. Den omfattande sjukligheten och höga dödligheten under de två första pandemivågorna berodde i första hand på för milda och för sent insatta åtgärder för att hindra den initiala smittspridningen. Importsmittan begränsades inte i ett tidigt stadium och strategin beaktade inte vikten av att få stopp på lokala utbrott, testa och sätta personer som utsatts för smitta i karantän.

Istället förväntades människor ta ett stort eget ansvar för att minska smittspridningen. Men myndigheternas information till allmänheten uppfattades ofta som otydlig och motsägelsefull. Det gällde bland annat invändningarna mot användningen av munskydd, liksom att man tidigt bortsåg från risken att individer med presymptomatisk eller asymptomatisk infektion skulle kunna smitta.

Vad kan vi lära?

Vad kan vi då lära inför kommande pandemier? Expertgruppen har identifierat ett antal punkter som berör allt från en översyn av lagstiftningen, till att i förväg definiera och tillgodose behov av vård och material. Dessutom krävs breda utbildningsinsatser och stärkt samordning mellan regionerna vad gäller testning och vaccinationer, samt en ökad samverkan mellan kliniska och akademiska laboratorier.

Expertgruppen föreslår också att Sverige ska etablera en oberoende expertenhet med hög vetenskaplig kompetens och internationell förankring inom relevanta områden.

– Vi tänker oss att en sådan enhet ska ge regeringen, ansvariga politiker och myndigheter tillgång till uppdaterad vetenskaplig information och rådgivning om bland annat smittämnen, smittspridning, smittskyddsåtgärder, implementering av testmetoder och vaccinationsstrategier, säger expertgruppens ordförande Staffan Normark.

Slutligen pekar expertgruppen på vikten av att lära av andra och samverka över gränserna. I framtiden vill man se ett förstärkt internationellt engagemang och ett utökat samarbete med de nordiska grannländerna inom hela smittskyddsområdet.

FAKTA Expertgruppen

Vetenskapsakademiens expertgrupp om covid-19 bildades i början av hösten 2020 och har haft som uppgift att inventera kunskapsläget om viruset SARS-CoV-2 och sjukdomen covid-19, samt belysa vilka lärdomar det går att dra om bland annat smittskydd. Den består av sammanlagt åtta personer, och här ingår ledande experter inom mikrobiologi, smittskydd, immunologi och andra relevanta områden. Sedan tidigare har sex delrapporter publicerats. Nu presenterar gruppen sin slutrapport: Vad kan vi lära av pandemin?