Sture Centerwalls pris

Priset utdelas årligen som en belöning till personer som i naturskyddslagens anda gjort sig förtjänta om djurlivets fortbestånd i Sverige.

Pristagare

2024: Sven-Erik Magnusson, tillsammans med Hans Cronert, ”för ett visionärt och långsiktigt arbete för skapande av Kristianstads Vattenrike, ett biosfärområde för bevarande, utveckling och tillvaratagande av unika naturvärden i Helgeåns vattensystem, Kristianstads kommun”.

2024: Hans Cronert, tillsammans med Sven-Erik Magnusson, ”för ett visionärt och långsiktigt arbete för skapande av Kristianstads Vattenrike, ett biosfärområde för bevarande, utveckling och tillvaratagande av unika naturvärden i Helgeåns vattensystem, Kristianstads kommun”.

2022: Jan Wester, tillsammans med Mats Rosengren  ”Lie-Mats”, ”för [sitt] arbete med att skapa ett ökat intresse för lieslåtter som bidrar till att bevara och restaurera ängsmarkers botaniska och zoologiska mångfald”.

2022: Mats Rosengren, tillsammans med Jan Wester ”Slåttergubben”, ”för [sitt] arbete med att skapa ett ökat intresse för lieslåtter som bidrar till att bevara och restaurera ängsmarkers botaniska och zoologiska mångfald”.

2021: Dave Karlsson, ”för hans hängivna arbete med att dokumentera och klassificera den svenska insektsfaunan och sprida kunskap om insekternas mångfald och bevarande till en vidare allmänhet”.

2018: Sebastian Kirppu, ”för hans hängivna arbete med folkbildning om skoglig naturvård och opinionsbildning för bevarandet av för djurlivet värdefulla skogsbiotoper”.

2017: Jens Rydell, ”för sin forskning och sitt arbete för att sprida kunskap till allmänheten om fladdermöss och de hot som de utsätts för i vår moderna värld”.

2016: Sören Svensson, tillsammans med Åke Lindström, ”för [dennes] arbete med att bygga upp och kvalitetssäkra Svensk Fågeltaxering”.

2016: Åke Lindström, tillsammans med Sören Svensson, ”för [dennes] arbete med att bygga upp och kvalitetssäkra Svensk Fågeltaxering”.

2015: Nils Kjellén, ”Nils Kjellén är en eldsjäl när det gäller miljöövervakning och forskning som ger viktig kunskap till naturskyddsarbetet, och han uppvisar stor skicklighet i långsiktiga och krävande fältstudier”.

2014: Björn Cederberg, ”för ett långt och framgångsrikt kunskapsarbete som haft stor betydelse för djurskyddet och för Sveriges nationella och internationella arbete för hotad insektsfauna, inte minst pollinatörer”.

2013: Nils Ryman, tillsammans med Linda Laikre, ”för [hans] banbrytande populationsgenetiska forskning som bidragit med värdefull kunskap om hur man bäst bevarar genetisk mångfald i naturliga populationer”.

2013: Linda Laikre, tillsammans med Nils Ryman, ”för [hennes] banbrytande populationsgenetiska forskning som bidragit med värdefull kunskap om hur man bäst bevarar genetisk mångfald i naturliga populationer”.

2012: Tomas Lundälv, ”för hans långvariga dokumentering av havsmiljöer med fotografiska tekniker, vilket lagt grunden för stora naturvårdande åtgärder i svenska havsområden”.

2011: Peter Segerström, ”för bevarandet av de stora rovdjurens rennäringsland”.

2009: Anders Angerbjörn, ”för hans mångåriga och framgångsrika arbete med att rädda den svenska fjällrävsstammen”.

2007: Martin Tjernberg, ”för hans mångåriga och hängivna arbete till gagn för Sveriges ryggradsdjur, särskilt dess fågelfauna”.

2006: Lena Maria Lindén, ”för hennes oförtröttliga och framgångsrika arbete med att ge hotade vilda djur och lantraser en fristad på Nordens Ark i Bohuslän, där ett medvetet avelsarbete har förstärkt deras naturvårdsstatus och framtidsutsikter”.

2005: Hans Ellegren, ”för hans betydande populationsbiologiska studier av våra stora rovdjur”.

2003: Lars Jonsson, ”för att han genom förträffliga insatser inom fältornitologin och konsten bidragit till ökad kunskap om och intresse för svenskt djurliv”.

2001: Bengt Ehnström, ”för hans insatser inom naturvård, särskilt genom att påvisa skalbaggarnas viktiga roll i det ekologiska samspelet”.

2000: Anders Bergman, ”för hans insatser för identifikationen av det sjukdomskomplex som spelade en väsentlig roll för kollapsen av Östersjöns bestånd av gråsäl och vikare”.

1999: Claes Andrén, tillsammans med Göran Nilsson, ”för dennes insatser för utforskande samt skydd och vård av de svenska amfibie- och reptilarterna”.

1999: Göran Nilsson, tillsammans med Claes Andrén, ”för dennes insatser för utforskande samt skydd och vård av de svenska amfibie- och reptilarterna”.

1996: Viking Olsson, ”som belöning för mångårigt och hängivet fågelskyddsarbete”.

1995: Jens Wahlstedt. Motivering saknas.

1994: Ingemar Ahlén, ”för hans framgångsrika arbete för svensk faunavård”.

1992: Peter Lindberg, ”för hans insatser att bevara den skandinaviska pilgrimsfalken och hans arbete för att genom media stimulera intresset och förståelsen för åtgärder till den svenska faunans bevarande”.

1991: Björn Helander. Motivering saknas.

1990: Sören Svensson, ”som genom sina många insatser i naturskyddslagens anda gjort sig förtjänt om djurlivets fortbestånd i Sverige”.

1989: Sven Wahlberg, ”för hans betydande insatser för svensk miljövård inklusive miljörelaterade energi- och säkerhetsfrågor, och speciellt hans pionjärarbeten om tungmetaller i miljön och organismer”.

1988: Olof Pehrsson, ”för hans instatser för fågellivets fortbetånd i kustmiljö och våtmarker”.

1987: Mats Olsson, ”för hans insatser som visat miljögifters effekter på Östersjöns högre djurvärld”.

1986: Alf Johnels, ”för att han i naturskyddslagens anda gjort sig förtjänt om djurlivets fortbestånd i Sverige”.