Akademien efterlyser ekosystemperspektiv i yttrande till Havs- och vattenmyndigheten

I ett yttrande till Havs- och vattenmyndigheten kommenterar Vetenskapsakademien rapporten Marin strategi för Nordsjön och Östersjön 2024–2029: Samråd om bedömning av miljötillstånd och socioekonomisk analys.

Vetenskapsakademien konstaterar att Havs- och vattenmyndigheten har genomfört ett omfattande arbete med att ta fram underlag som beskriver miljötillstånd och socioekonomiska effekter i stor detalj. Akademien saknar dock ett ekosystemperspektiv i rapporten. Bedömningarna görs artvis eller för grupper av arter och man undviker i hög utsträckning att bedöma relationen mellan de olika trofiska nivåerna. Vilken påverkan säl och skarv har på kustbestånd av torsk och sill/strömming berörs knappt.

Vetenskapsakademien skriver att sammanställningen visar en dyster bild och en otillräcklig hantering.  Rapportens viktigaste slutsatser är att nästan inga förbättringar skett trots åtgärder, och att våra hav skulle ge yrkesfisket mer fisk, och turism och rekreation finare upplevelser, om miljöförhållandena förbättrades. Akademien efterfrågar förklaringar till varför miljöstatusen har försämrats samtidigt som två cykler av åtgärdsprogram redan genomförts under Havsmiljödirektivet.

Som obunden, icke-statlig organisation är akademien en välrenommerad remissinstans för i första hand forskningsrelaterade frågeställningar. I och med att Vetenskapsakademien omfattar alla forskningsområden kan frågor inom alla ämnesområden behandlas, samtidigt som komplexa frågor kan belysas ur många perspektiv.

Hitta fler remissvar under Nyheter