Synpunkter beträffande Havs- och vattenmyndighetens rapport om uppdatering av åtgärdsprogrammet för havsmiljön

Vetenskapsakademien har lämnat ett yttrande till Havs- och vattenmyndigheten beträffande Marin strategi för Nordsjön och Östersjön – Samråd om uppdaterat åtgärdsprogram för havsmiljön i Nordsjön och Östersjön 2022–2027.

Vetenskapsakademien anser precis som Havs- och vattenmyndigheten att det finns ett mycket stort behov av åtgärder för att förbättra miljöstatusen för marina organismer och marina miljöer. Sverige har på grund av sitt läge utefter en unik salthaltsgradient med lokalt anpassade bestånd av både marina och sötvattensarter en speciellt komplex och utsatt situation. I tillägg har förvaltningen av våra marina miljöer också länge varit satt på undantag.

Det är också positivt att en översyn och revidering av tidigare bestämda åtgärder genomförs och att det finns ett inarbetat program för hur arbetet ska fortlöpa. Samtidigt kan man inte undgå att slås av att många av åtgärderna verkar förhållandevis kraftlösa i förhållande till de problem och utmaningar de ska tackla. Problemens komplexitet gör också att åtgärdsprogrammet innehåller åtgärder av väldigt olika dignitet och där flera av åtgärderna också saknar den kraft som skulle behövas för att ge några mer påtagliga resultat. Slutligen verkar en del åtgärder väldigt svåra eller oerhört kostbara att genomföra i praktiken.

Vetenskapsakademien anser att ett mer framgångsrikt tillvägagångssätt skulle vara att prioritera åtgärderna efter förväntad nytta och i första hand fokusera på de åtgärder som gör mest nytta.

Som obunden, icke-statlig organisation är akademien en välrenommerad remissinstans för i första hand forskningsrelaterade frågeställningar. I och med att Vetenskapsakademien omfattar alla forskningsområden kan frågor inom alla ämnesområden behandlas, samtidigt som komplexa frågor kan belysas ur många perspektiv.