Akademien positiv till förslag om förordning om restaurering av natur

I ett yttrande till Miljödepartementet kommenterar Vetenskapsakademien EU-kommissionens förslag om restaurering av natur.

Vetenskapsakademien stödjer de mål som satts upp på FN-nivå för en hållbar utveckling och anser att det är mycket allvarligt för den biologiska mångfalden att ingen av de tidigare internationella överenskommelserna för perioden 2010–2020 har kunnat uppnås i sin helhet.

Akademien delar bedömningen att en långsiktig återhämtning av biologisk mångfald och en motståndskraftig natur är nödvändiga, och är därför positiv till förslaget att införa bindande övergripande mål för EU genom en förordning om restaurering av natur. Förhoppningsvis kan detta vända på den negativa kurvan för den biologiska mångfalden och därigenom öka de många ekosystemtjänster som en rikare natur kan förse våra samhällen med.

I yttrandet påpekar Akademien också att inventeringar och övervakning av biologisk mångfald redan är eftersatt, oavsett förslaget om restaurering av natur.

Ladda ner och läs hela remissvaret med utvalda kommentarer om specifika delar av förslaget nedan.

Som obunden, icke-statlig organisation är akademien en välrenommerad remissinstans för i första hand forskningsrelaterade frågeställningar. I och med att Vetenskapsakademien omfattar alla forskningsområden kan frågor inom alla ämnesområden behandlas, samtidigt som komplexa frågor kan belysas ur många perspektiv.

Hitta fler remissvar under Nyheter