Yttrande om betänkandet ”Skydd av arter – vårt gemensamma ansvar”

Vetenskapsakademien har lämnat ett yttrande till Miljödepartementet om betänkandet Skydd av arter – vårt gemensamma arv av Artskyddsutredningen. Akademien stödjer flertalet av de förslag som läggs fram och gör bedömningen att skyddet av biologisk mångfald skulle förstärkas om förslagen genomförs.

Vetenskapsakademien bedömer dock att utredningens behandling av kunskapsläget för svensk biologisk mångfald inte har beaktats tillfredsställande och bidrar därför med en del övergripande synpunkter på det området. Akademien ger också detaljerade synpunkter på några av utredningens förslag om exempelvis fridlysta arter, markägarens ansvar och livsmiljöunderlag.

Som obunden, icke-statlig organisation är akademien en välrenommerad remissinstans för i första hand forskningsrelaterade frågeställningar. I och med att Vetenskapsakademien omfattar alla forskningsområden kan frågor inom alla ämnesområden behandlas, samtidigt som komplexa frågor kan belysas ur många perspektiv.