Kungörelse för Lennart ”Aktiestinsen” Israelssons Stiftelse Individ och Samhälle – för forskning till utbildningssystemets fromma

Från stiftelsen utdelas årligen ett anslag för grundforskning som

  • bidrar med vetenskapligt grundad kunskap om individers utveckling.
  • utgår från att individen fungerar och utvecklas i ett livsperspektiv, som en integrerad psykologisk, biologisk och social varelse i en föränderlig värld.
  • tar hänsyn till kunskap om att individuell utveckling i detta perspektiv är avgörande för utformningen av ett utbildningssystem som gagnar samhällets kulturella, sociala, ekonomiska och tekniska framåtskridande samtidigt som det tar hänsyn till enskilda individers förutsättningar och behov.

Anslaget

  • utdelas odelat och oavsett mottagarens nationalitet.
  • beviljas företrädesvis för forskning med anknytning till svensk vetenskaplig institution.
  • beviljas vetenskaplig grundforskning enligt ovan och kan inkludera bland annat lönekostnader, vetenskaplig utrustning, kostnad för konferenser, symposier, inbjudan av utländska gästforskare, studieresor och publiceringskostnader.

Disponibelt belopp för utdelning i september 2024: 1 500 000 kronor.

Ansökan

Ansökan sker i två steg:

Steg 1
Ansökningsperiod: 15 september–15 november 2023
Första steget sker i Kungl. Vetenskapsakademiens webbaserade ansökningssystem (se länk nedan). Bifoga en projektbeskrivning om max 2 sidor, exkl. referenser, i elektronisk form. En budget om 1 500 000 kronor skall inkluderas med kortfattad upplysning om medlens tilltänkta användning.

Administrativa avgifter eller påslag för ospecificerade ändamål accepteras inte. Vi accepterar endast direkta kostnader, d.v.s. kostnader som direkt kan relateras till projektet. Ansökan skrivs på svenska eller engelska.

Separat insänd komplettering i steg 1, ofullständig ansökan eller ansökan insänd per e-post beaktas ej. Ansökningshandlingar återsänds ej.

Under slutet av januari 2024 kommer sökande få besked om de gått vidare till steg 2.

Steg 2
Tre sökande väljs ut till steg 2. Dessa kommer att kontaktas via e-post och inbjuds att inkomma med en fullständig ansökan samt tillhörande budget.

Till ansökningssystemet

Utdelning

Slutgiltigt beslut fattas i juni 2024 och anslaget delas ut i september 2024.

Kontakt: scholarship@kva.se

Läs mer om Lennart ”Aktiestinsen” Israelssons Stiftelse Individ och Samhälle