Generell kungörelse för medicinska vetenskaper

Till doktorander kan beviljas ett maxbelopp på 100 000 kronor och forskare som avlagt doktorsexamen kan beviljas ett maxbelopp på 300 000 kronor. Bland de senare prioriteras de som disputerat de senaste fem åren. Anslag utgår högst 1 år.

Stipendier kan inte beviljas för ändamål som redan avslutats när beslut fattas, vilket sker cirka tre månader efter ansökningstidens utgång.

Uppge namn på prefekt samt styrk ansökan med bifogade dokument så som inbjudan, doktorandbrev, handledarintyg och/eller rekommendationsbrev. Doktorander skall ange namn på handledare. Alla dokument bifogas i pdf-format.

Disponibelt belopp för utdelning 2024: 5 990 000 kronor

Av det disponibla beloppet är:

  • 3 690 000 kronor avsedda för stipendier (maximalt 3) till svenska, yngre disputerade forskare för forskning inom neurofysiologi, företrädesvis sinnesfysiologi, dock ej för avlöning.
  • 1 170 000 kronor avsedda för stipendier till forskning som främjar medicinsk vetenskaplig forskning rörande orsakerna till och behandling av primär cancer i lever och gallgångar, särskilt forskning avseende komplicerade effekter av svårartade rubbningar i blodets koagulationsförmåga.

De återstående disponibla medlen kan sökas för generell medicinsk forskning. Det skall i ansökan tydligt framgå inom vilket område medel ansöks.

Ansökningsperiod: 1 maj 2024–31 juli 2024

Ansökan

Under ansökningsperioden finns en länk nedan till ansökningssystemet. När ansökningsomgången öppnats kan ett konto skapas där person- och ansökningsuppgifter lämnas och bilagor laddas upp i pdf-format.

I ansökningssystemet kallas utlysningen för Medical Sciences 2024

Separat insänd komplettering, ofullständig ansökan eller ansökan insänd per e-post beaktas ej. Ansökningshandlingar återsändes ej.

Utdelning

Alla sökande meddelas per mejl om deras ansökan beviljats eller avslagits cirka tre månader efter ansökningstidens utgång. Informationen kommer samtidigt att finnas tillgänglig på den sökandes webbkonto.

Kontakt: scholarship@kva.se