Vanliga frågor och svar om Vetenskapsakademiens stipendier

Generellt

Vem kan ansöka om Akademiens stipendier?
Akademiens stipendier vänder sig generellt till forskare på doktorand- eller högre utbildningsnivåer. Undantaget är Hierta Retzius stipendium för sociala ändamål som har speciella regler i utlysningen.

Hur ansöker jag om stipendier?
Du måste göra din ansökan i vårt elektroniska ansökningssystem via länken nedan. Där skapar du ett konto och lämnar in din ansökan. Det går inte att ansöka per e-post eller brev.

Till ansökningssystemet

Hur går processen till?
Efter att ansökningsperioden gått ut stängs systemet och ansökningarna granskas av Akademiens stipendiekommittéer. Detta kan ta upp till tre månader, och besluten förmedlas till alla sökande via e-post.

De som beviljats medel ska då logga in i ansökningssystemet för att ladda ned ett kontrakt. Det ska undertecknas, scannas in och mejlas som pdf till scholarship@kva.se

Behörighet

Måste man ha avlagt doktorsexamen för att söka postdoktorstipendium/projekt?
Om du disputerar innan beslut fattas, vilket kan ske mellan 2–3 månader efter sista ansökningsdatum, kan du söka för postdoktorprojekt.

Delar ni ut stipendier med syfte att slutföra doktorandutbildning?
Ja, du kan söka för att slutföra doktorandutbildning.

Finns det möjlighet att söka stipendier från er för masterstudier?
Nej, Kungl. Vetenskapsakademien har tyvärr inte något stipendium för masterstudier.

Jag bor eller forskar inte i Sverige, kan jag söka stipendium?
Du måste vara anknuten till ett svenskt universitet/högskola för att vara behörig att söka.

Jag är inte svensk medborgare men bor i Sverige, kan jag ansöka?
Ja, du kan söka våra stipendier så länge du har en anknytning till något svenskt universitet/högskola.

Ansökan

Kan jag söka pengar från Stiftelsen Olof Ahlöfs fond?
Du kan inte ansöka om medel från denna stiftelse direkt. Den ingår som en del i våra generella kungörelser inom olika ämnesområden, som har olika utlysningsperioder.

Vad kan jag söka för?
Det är forskaren själv som specificerar vad hen önskar söka medel för. Det är vanligt att söka för till exempel resor, laborationer, konferensdeltagande och annat som är relaterat till forskning. Eventuella begränsningar står i den aktuella utlysningen.

Vilken typ av bilagor ska jag skicka med?
Det kan vara rekommendationsbrev, inbjudan till annan institution eller andra specifika dokument som behövs för din ansökan. Det finns inga formella krav på hur bilagor ska se ut.

Jag ska ansöka om anslag. Var hittar jag instruktioner för hur ansökan ska se ut? Hur lång ska till exempel projektplanen vara, och hur ska budgeten var utformad?
Det är upp till dig hur du vill formulera din ansökan. Det finns inga standardrubriker eller disposition, inte heller för hur budgeten ska utformas.

Ska jag skriva ansökan på svenska eller engelska?
Oftast fungerar båda språken bra. Det står i utlysningen om det är något särskilt krav på språk.

Vad innebär ”the applicant belongs to the department” – affilierad eller anställd?
Vi efterfrågar tillhörighet i någon form, som anställd eller anknuten till institutionen.

Jag är inte knuten till någon institution. Vem ska då signera blanketten?
Anledningen till att vi kräver en underskrift är att vi vill veta att personen som söker är välkommen till den institution där hen planerar att genomföra sitt projekt. Blanketten kan då vara underskriven av den institution där du planerar ett genomföra din forskning.

Vad menas med Research activity, respektive Study time until now?
Med Research activity avses din anställning, hur många procent av en heltid den fyller. Med Study time until now efterfrågas hur många heltidsterminer du har hittills som doktorand. Om du har en deltidsdoktorandtjänst räknar du om till fulla terminer.

Kan jag ansöka för ett projekt som medlem av en grupp?
Du ansöker som enskild person då pengarna ska utbetalas till en person, men man kan ha fler personer involverade i projektet. Det går att ange i en bilaga (pdf).

Hur gör man om man söker som institution?
De flesta som ansöker som organisation fyller i projektledarens eller ansvarig persons meriter, dvs. för den referensperson som ansvarar för projektets innehåll och kvalitet. I annat fall kan den som är firmatecknare och ska skriva under ansökan användas: ansökan ska även skrivas under av både ansökande och institutionsföreståndare.

Budget

Är stipendierna skattefria?
Ja, du behöver inte betala skatt för stipendierna.

Ska OH inkluderas i ansökan?
Vi accepterar endast direkta kostnader.

Vad menas med indirekta och direkta OH-kostnader?
Direkta kostnader är sådana kostnader som kan hänföras till det specifika projektet. Exempel på direkta kostnader är lönekostnad inkl. lönekostnadspålägg (LKP) för projektdeltagare, lokaler, resor och material. Indirekta kostnader är gemensamma kostnader för högskolan eller akademin/enheten.

Min ansökan kommer att avse utrustning. Räcker det att jag specificerar inköpskostnaden för detta i budgeten, eller måste jag också specificera mina lönekostnader etc. i projektet även om jag inte ansöker om det?
Angående budget beror det lite på hur du tänkt dig ditt projekt. Om du till exempel är doktorand och institutionen betalar din lön kan du bara skriva till det i upplysningen, men handlar det om ett större projekt där detta är en del bör du redovisa projektets hela budget och redovisa varifrån de andra medlen kommer.

Vad betyder Cost/Total cost i budgeten?
Under Cost ska du ange dina faktiska kostnader. Om en bok kostar 100 kr blir det Cost: 100 kr. Har du inget som är delfinansierat fyller du inte i rutan Total cost.

Om boken är delfinansierad till 20 procent anger du 100 kr i Total cost och 80 kr i rutan Cost. Då ser vi att du fått finansiering från någon annan för de återstående 20 kronorna.

Vad är skillnaden mellan Amount applied och Total cost?
I budgetavsnittet har du två kolumner: ”Amount applied” (Tillämpat belopp) och ”Total cost” (Total kostnad). Du kan använda dem för att visa om du ansöker om det totala beloppet för budgetinlägget eller bara en del av det. Om du till exempel ansöker om en konferensavgift och har en del av den finansierad från andra källor, skulle det tillämpade beloppet vara den redan finansierade delen och den totala kostnaden skulle vara hela avgiften. Om du ansöker om hela beloppet kommer siffran att vara densamma i båda kolumnerna.

Anslag och kontrakt

Finns det någon möjlighet att veta vilka ansökningar som godkändes?
Med hänvisning till GDPR publicerar vi inte information om beviljade ansökningar.

Vad är skillnaden mellan dispositionstid och rekvisitionstid?
Medlen ska rekvireras inom 12 månader från beslutsdatum, som står på kontraktet (rekvisitionstid). Sedan har man ytterligare 12 månader på sig för att använda anslaget. Så totalt sett har man 24 månader på sig (dispositionstid).

Det står ”Anslag utgår högst 1 år.” på hemsidan. Jag tänkte söka för experimentkostnader samt lön under 24 månader (då jag jobbar 25 %) plus 5 månader (då jag jobbar 100 %). Är detta inte tillåtet, dvs. kan jag bara söka för lön under de 5 månaderna som jag kan jobba 100 %?
Man måste rekvirera anslaget inom ett år, men dispositionstiden är 2 år från beslutsdatum. Du kan med andra ord söka för att använda anslag under 24 månader med procentuppräkningen som nämns.

Vad är betalningsreferens?
Betalar vi ut till en enskild person behövs inte betalningsreferens. Betalar vi ut till en institution kan det vara en referens från institutionen så att pengarna hamnar rätt.

Betalar Akademien ut till utländska konton?
Ja, vi behöver då bankuppgifter, kontonummer, banknamn, Swift och/eller routingnummer (vanliga bankuppgifter för en utlandsbetalning).

När kommer pengarna?
Efter att vi fått kontraktet tar det ca 30 dagar att göra en utbetalning.

Redovisning/återbetalning av medel

Vad gäller för redovisning av hur medlen används? När ska jag senast lämna in en redovisning?
En kort redovisning över använda medel ska lämnas så snart projektet är klart, dock senast 24 månader efter att medlen rekvirerats. Redovisningen görs via ansökningssystemet under fliken ”Rapportering”.

Kvitton behöver inte bifogas men det är viktigt att du sparar dem i sju år i det fall att våra revisorer begär en ekonomisk uppföljning.

Jag har inte använt hela anslaget, vad gör jag med oförbrukade medel?
Om du inte har använt hela anslaget ska återstoden betalas tillbaka till Akademien på bankgiro 563-7079. Om mindre än 1 000 kr återstår av beviljade medel är återbetalning inte nödvändig.

I vissa fall kan man ansöka om syftesbyte för att kunna använda oförbrukade medel till andra ändamål, se mer under rubriken Syftesbyte och Förlängning av dispositionstiden.

Hur betalar jag tillbaka?
Om projektet inte blir av eller om ansökan av syftesbyte inte godkänns ska man omgående utan anmodan återbetala medlen. Pengarna återbetalas till Akademiens bankgiro: 563–7079.

Kom ihåg att ange kontraktsnumret som referensnummer. Mer information finns i kontraktet, eller kontakta stipendiehandläggaren på scholarship@kva.se.

Syftesbyte och förlängning av dispositionstid

Kan jag ändra syfte eller dispositionstid efter det att jag har fått stipendiet?
Det finns en möjlighet för den som beviljats medel att ansöka om syftesbyte eller förlängd dispositionstid. (se under Anslag och kontrakt ovan).

Hur gör jag för att ansöka om syftesbyte eller förlängd dispositionstid?
Ansökan om syftesbyte eller förlängd dispositionstid för stipendiet måste man ansöka om under pågående period, dvs. under 24 månader från beslutsdatum. Ansökan om syftesbyte eller förlängd dispositionstid godkänns inte om tiden passerats. Då ska medlen återbetalas. Se information under punkten ”Redovisning/återbetalning av medel” ovan.

Hur ansöker jag om syftesbyte?
Ange kontraktsnummer och anledning till syftesbytet samt bifoga en ny budgetuppställning för det nya syftet. Ansökan om syftesbyten skickas till scholarship@kva.se.

Beslut om syftesbyten tas av stipendiekommittén och tar ca 2–3 veckor. Du måste själv meddela ditt universitet/institution om beviljat syftesbyte.

Hur ansöker jag om förlängd dispositionstid?
Ange kontraktsnummer och anledning till ansökan om förlängd dispositionstid. Förlängd dispositionstid beviljas i regel endast under pågående projekttid och maximalt 12 månader. Ansökan skickas till scholarship@kva.se och beslut tar ca 2–3 veckor.

Du måste själv meddela ditt universitet/institution om beviljad förlängd dispositionstid för ditt stipendium.

Jag fick precis stipendium från G.S. Magnusons fond, och är nu på konferensen som stipendiet är till för. Det verkar dock bli lite pengar över. Kan jag göra ett tillägg i budgeten för att använda de resterande pengarna för andra forskningsändamål?
Om pengarna blivit över inom dispositionstiden kan man ansöka om ett formellt syftesbyte.

Övrigt

Jag vill tacka Akademien i min publikation, hur översätter jag ”Stöd har erhållits från Kungl. Vetenskapsakademiens stiftelser.” till engelska?
Supported by foundations managed by The Royal Swedish Academy of Sciences.