Generell kungörelse för fysik

Stipendier inom fysik till doktorander och forskare som avlagt doktorsexamen, med ett maxbelopp på 100 000 kronor. Bland de senare prioriteras de som disputerat de senaste fem åren. Resor till konferenser och kortare forskningsvistelser, sommar- eller vinterskolor, främst till doktorander och postdoktorer, prioriteras.

Stipendier kan inte beviljas för ändamål som redan avslutats när beslut fattas, vilket sker cirka tre månader efter ansökningstidens utgång. Anslag utgår högst ett år. OH-kostnader beviljas inte.

Uppge namn på prefekt samt styrk ansökan med bifogade dokument såsom inbjudan, handledarintyg och/eller rekommendationsbrev. Alla dokument bifogas i PDF-format.

Disponibelt belopp för utdelning 2024: 847 000 kronor

Ansökningsperiod: 15 juni–15 september 2024

Ansökan

Under ansökningsperioden finns en länk nedan till ansökningssystemet. När ansökningsomgången öppnats kan ett konto skapas där person- och ansökningsuppgifter lämnas och bilagor laddas upp i pdf-format.

I ansökningssystemet kallas utlysningen för Physics 2024

Separat insänd komplettering, ofullständig ansökan eller ansökan insänd per e-post beaktas ej. Ansökningshandlingar återsändes ej.

Till ansökningssystemet

Utdelning

Alla sökande meddelas per mejl om deras ansökan beviljats eller avslagits cirka tre månader efter ansökningstidens utgång. Informationen kommer samtidigt att finnas tillgänglig på den sökandes webbkonto.

Kontakt: scholarship@kva.se