Strömer-Ferrnerska belöningen

Belöningen utdelas årligen som belöning åt en svensk medborgare som utfört framstående vetenskapligt arbete inom ren eller tillämpad matematik. Utdelning sker vartannat år inom matematik och vartannat år inom astronomi och rymdvetenskap.

Pristagare

2023: Karin Lind, ”för världsledande forskning inom stjärnspektroskopi för att undersöka Vintergatans historia”.

2022: Christian Johansson, ”för sina arbeten om kohomologi, Shimuravarieteter och grundläggande teori för egenvarieteter”.

2021: Matthew Hayes, ”för sitt banbrytande arbete med att öka vår förståelse av Lyman-α strålning från galaxer som har en kraftig stjärnbildning och Lyman-α strålning från den gas och det stoft som dessa galaxer är inbäddade i”.

2020: Fredrik Viklund, ”för sina matematiskt precisa resultat inom sannolikhetsteori relaterat till statistisk mekanik”.

2019: Paul Barklem, ”för stringent och nyskapande arbete inom atomär astrofysik”.

2017: Josefin Larsson, ”för studiet av kosmiska gammablixtar, aktiva galaxstjärnor och supernovor, där teori och observationer utnyttjas med framgång för att bl.a. testa explosionsmodeller för supernovor.”.

2016: Serik Sagitov, ”för hans bidrag till stokastisk populationsdynamik, både förgreningsprocesser och den koalescens som beskriver fylogeniprocessen, särskilt hans generalisering av Kingmans kaolescent till vad som idag är känt som Sagitov-Pitmans koalescent”.

2015: Oleg Kochukhov, ”för hans studier av stjärnornas magnetfält”.

2014: Erik Wahlén, ”för hans studier av matematiska modeller för grunda vattenvågor och andra olinjära differentialekvationer”.

2013: Sofia Feltzing, ”för hennes spektroskopiska och fotometriska studier som avgörande bidragit till en djupare förståelse av utvecklingen hos Vintergatan och dess omkringliggande galaxer”.

2012: Elizabeth Wulcan, ”för insiktsfulla upptäckter av nya kopplingar mellan multivariabel residyteori, kommutativ algebra och torisk geometri och hennes originella tillämpningar av detta samspel”.

2011: Mats Holmström, ”för hans unika globala plasmasimuleringar som beskriver solens/solvindens växelverkan med de jordlika planeterna, samt för de nya kunskaper hans simuleringar av energirika neutrala partiklar erbjuder om stjärnvindars växelverkan med exoplaneter – planete.

2010: Jonas Söderberg, ”för hans viktiga insatser om Hilbertfunktioner och Betti-tabeller för graderade moduler över kommutativa ringar, vilka nu allmänt citeras under rubriken ’Boij–Söderbergs teori’”.

2009: Fredrik Schöier, ”för banbrytande insatser inom analysen av molekylemission från cirkumstellära höljen kring röda jättestjärnor”.

2008: Jakob Jonsson, ”för hans viktiga insatser inom enumerativ och topologisk kombinatorik”.

2006: Alexander Berglund, ”för hans matematiska arbeten, speciellt för hans licentiatavhandling 2005 ’Poincaré series and homotopy Lie algebras of monomial rings’”.

2005: Mats Löfdahl, ”för hans banbrytande utveckling av tekniker för att mäta upp och korrigera för aberrationer, härrörande främst från jordatmosfären, i bilder registrerade genom teleskop”.

2003: Per Salberger, ”för hans insatser inom aritmetiken för rationella mångfalde”.

2001: Tobias Ekholm.

1999: Lars Ernström, ”för hans insatser i algebraisk geometri, speciellt antalsgeometrin”.

1997: Stefan Halvarsson, ”för hans undersökning av tillväxtproblem inom komplex analys med användning av metoder från optimeringsteori”.

1996: Peter Lundqvist, ”för hans arbeten om det cirkumstellära mediet runt supernovor, speciellt SN 1987A”.

1994: Tommy Wiklind, ” för hans arbete över absorbtionslinjer hos kolmonoxid och hans bidrag till extragalaktisk roskning”.

1992: Bengt Edvarsson, ”för hans mångsidiga och framgångsrika arbeten inom stjärnspektroskopi, av stor betydelse för förståelsen av stjärnornas och galaxernas utveckling och av förhållandena i det unga universum”.

1991: Torbjörn Tambour, ”för hans arbete inom icke-kommutativ invariantteori”.

1990: Kjell Rönnmark, ”för hans framstående insatser inom den teoretiska rymdplasmafysiken i anslutning till de svenska satellitburna rymdfysikexperimenten”.

1988: Nils Bergwall, ”för hans studier avseende växelverkande galaxer och blå kompakta galaxer”.

1987: Ulf Persson, ”för hans viktiga insatser inom den algebraiska geometrien”.

1986: Claes Fransson, ”för hans teoretiska studier av supernovautbrottens gasdynamik”.

1985: Berndt Lindström, tillsammans med Roland Häggqvist, ”för viktiga insatser inom kombinatoriken”.

1985: Roland Häggqvist, tillsammans med Berndt Lindström, ”för viktiga insatser inom kombinatoriken”.

1984: Lennart Lindegren, ”för hans betydelsefulla insatser inom såväl rymdastrometri som markbaserad astrometri”.

1983: Nils Dencker, ”för hans arbeten inom teorin för pseudodifferentialoperationer”.

1982: Dainis Dravins, ”för hans insatser inom astrofysiken, särskilt solfysiken”.

1981: Jan-Olov Strömberg, ”för hans arbeten inom harmonisk analys”.

1980: Jan A. Högbom, ”för hans stora insatser inom radioastronomin”.

1979: Anders Melin, ”för hans arbete om Fourier-integraloperationer”.

1978: Gösta Gahm, ”för hans forskning beträffande mycket unga stjärnor, deras egenskaper och tidiga utveckling”.

1977: Christer Borell, ”för hans kraftfulla reslutat inom teorin för mått på oändligdimensionella rum, som krävt stor skicklighet och djupa insikter i både teorin för topologiska vektorrum och sannolikhetsteorin”.

1975: Johannes Sjöstrand, ”för hans arbete ’Parametrices for pseudodifferential operators with multiple characteristics’”.

1973: Bengt Gustafsson, ”för hans teoretiska astrofysikaliska undersökningar”.

1971: Per Carlqvist, ”för hans båda arbeten Solar flares caused by high impedance regions in current filaments, Nobel Symposium 9, 193, 1969 och Current limitation and Solar flares i Solar Physics 7, 337, 1969”.

1970: Jan-Eric Björk, ”för hans i Arkiv för Matematik publicerade arbeten”.

1968: Bengt Rosén, ”för hans undersökningar av den asymptotiska fördelningen av summor av beroende stokastiska variabler”.

1966: Nils Nilsson, ”för hans arbete Asymptotic estimates for spectral functions connected with hypoelliptic differential operators.

1964: Hans Wallin, ”för hans gradualavhandling 1963 med titeln Studies in potential theory, vari ingingo tvenne i Arkiv för matematik tryckta arbeten år 1962 och 1963”.

1962: Ulf Sinnerstad, ”för hans i Stockholms observatoriums annaler införda doktorsarbete”.

1961:  Reserverat pris.

1960: Yngve Domar, ”för hans i Arkiv för Matematik år 1959 publicerade arbete: On the uniqueness of minimal extrapolations.

1959: Christer Lech, ”för hans i Arkiv för matematik 1958 publicerade arbete: A metric result about the zeros of a complex polynomial idea.

1958:  Reserverat pris.

1957: Göran Björck, ”för hans i Arkiv för matematik 1956 publicerade avhandling Distributions of positive mass, which maximize a certain generalized energy integral.

1956:  Reserverat pris.

1955: Lars Hörmander, ”för hans avhandling Sur la fonction d’appui des ensembles convexes dans un espace localement convexe.

1953: C. O. Hanner, retraction and extention of mappings of metric and nonmetric spaces.