Internationella samarbetsorganisationer

Akademien är medlem av flera internationella samarbetsorganisationer. Organisationerna driver bland annat egna forskningsprogram, sammanställer vetenskapliga beslutsunderlag eller stöder forskare och akademiker världen över som utsätts för olika former av övergrepp.

Akademiens huvudsakliga samarbetsorganisationer är ALLEA (All European Academies), EASAC (European Academies Science Advisory Council), IAP (the Global Network of Science Academies), IFS (International Foundation for Science) och ISC (International Science Council).

Akademien är också huvudman för 18 nationalkommittéer som representerar Sverige i ISC:s olika ämnesunioner.

Akademien deltar tillsammans med Kungl. Vitterhets Historie och Antikvitets Akademien, Svenska Akademien och Sveriges unga akademi i Akademiernas kommitté för mänskliga rättigheter, som följer situationen för forskare världen över som utsätts för skilda former av rättsövergrepp. Genom denna gemensamma kommitté tillhör akademierna ett internationellt akademinätverk, The International Human Rights Network of Academies and Scholarly Societies, som har sitt sekretariat vid National Academy of Sciences i USA. Akademien är dessutom medlem av Scholars at Risk (SAR), som också arbetar för akademisk frihet och att skydda utsatta forskare världen över.

ALLEA – All European Academies

ALLEA är en sammanslutning av 55 nationella vetenskaps-, konst- och vitterhetsakademier i Europa. Den bildades 1990 på initiativ av den svenska och den holländska vetenskapsakademien, för att främja samarbete mellan europeiska akademier inom vetenskap och humaniora.  ALLEA:s uppgifter är att ge råd och rekommendationer beträffande vetenskaplig policy till myndigheter, Europeiska unionen samt nationella och internationella organisationer, när detta är effektivare att göra kollektivt än individuellt. Sverige har tre medlemmar i ALLEA: Vitterhetsakademien, Skogs- och Lantbruksakademien samt Vetenskapsakademien.

ALLEA – All European Academies

EASAC – European Academies’ Science Advisory Council

EASAC är den internationella organisation som Akademien arbetar närmast med för närvarande. Arbetet sker i projektform där experter från de europeiska medlemsakademierna gör en genomlysning av ett aktuellt område vilket oftast resulterar i en rapport eller ett uttalande. Samtliga rapporter granskas av medlemsakademierna innan de släpps. Akademien har representation i EASAC:s tre program BiosciencesEnergy och Environment, samt i EASAC Council genom akademiens preses.

EASAC – European Academies’ Science Advisory Council

IAP – The Global Network of Science Academies

IAP bildades 1993 och är ett nätverk bestående av 106 vetenskapsakademier i världen. Organisationen arbetar för att förse regeringar och internationella organisationer med råd och fakta samt med att informera allmänheten om vetenskapliga aspekter på frågor av internationell betydelse. IAP bedriver även nära samarbete med andra vetenskapliga organisationer som InterAcademy Council (IAC) och Interacademy Medical Panel (IAMP), som också grundades under IAP:s överinseende.

IAP – The Global Network of Science Academies

IFS – International Foundation for Science

IFS grundades 1972 och är en icke-statlig organisation med 135 medlemsorganisationer i 86 länder, varav de flesta är utvecklingsländer. IFS ger forskningsbidrag till lovande unga forskare i utvecklingsländer. Detta för att stärka ländernas kapacitet att bedriva relevant och högkvalitativ forskning kring styrning, användning och bevarande av biologiska resurser och deras miljö. Sekretariatet ligger i Stockholm.

IFS – International Foundation for Science

IHRN – International Human Rights Network of Academies and Scholarly Societies

Nätverket grundades 1993 av bland andra akademiledamoten och Nobelpristagaren Torsten Wiesel. IHRN stöder forskare vars mänskliga rättigheter kränks, främjar fritt utbyte av idéer och åsikter bland forskare och akademiker samt stöder nationella akademiers och lärda sällskaps självständighet globalt. Nätverket uppmärksammar också sambanden mellan mänskliga rättigheter och vetenskaperna.

IHRN – International Human Rights Network of Academies and Scholarly Societies

ISC – The International Science Council

ISC är en organisation för ett stort antal icke-statliga vetenskapliga sammanslutningar som driver många globala forskningsprogram, bland annat Future Earth som har en del av sitt sekretariat i Sverige. Akademien är också huvudman för 18 nationalkommittéer som representerar Sverige i ISC:s olika ämnesunioner.

ISC – The International Science Council

SAPEA – Science Advice for Policy by European Academies

SAPEA är en del av European Commission’s Scientific Advice Mechanism, SAM. SAPEA bildades 2016 som ett EU-projekt inom Horizon 2020 med uppgift att samla vetenskaplig rådgivning från vetenskapsakademiernas nätverk till EU. Academia Europaea, ALLEA, EASAC, Euro-CASE (European Council of Academies of Applied Sciences, Technologies and Engineering) och FEAM (Federation of European Academies of Medicine) bildade ett konsortium och startade SAPEA. Från 2022 är också Europas unga akademier representerade i SAPEA. Tillsammans med Group of Chief Scientific Advisors ska SAPEA förmedla oberoende vetenskaplig rådgivning till EU-kommissionen för att stödja beslutsfattande.

SAPEA – Science Advice for Policy by European Academies

SAR – Scholars at Risk

Nätverket Scholars at Risk skyddar forskare och akademiker vars liv, frihet eller hälsa hotas genom att anordna tillfälliga forskar- och lärartjänster på medlemmarnas institutioner, och hjälper också till med rådgivning och att förmedla kontakter.

Scholars at Risk