Yttrande om Strålsäkerhetsmyndighetens föreskrifter om omhändertagande av kärntekniskt avfall

Vetenskapsakademien har yttrat sig över Strålsäkerhetsmyndighetens förslag till Föreskrifter om omhändertagande av kärntekniskt avfall, sammanfattat i Vägledning med bakgrund och motiv till Strålsäkerhetsmyndighetens föreskrifter om omhändertagande av kärntekniskt avfall, samt Konsekvensutredning av Strålsäkerhetsmyndighetens förslag till föreskrifter om omhändertagande av kärntekniskt avfall.

Vetenskapsakademien skriver i sin slutkommentar att Akademien inte ser någon anledning att anmärka på eller kommentera förslaget från vetenskaplig synpunkt.

En ny kärnteknisk verksamhet kopplad till brytning av och metallutvinning från alunskiffer kan bli aktuell i framtiden. Denna utvinning måste utformas så att förbudet mot utvinning av uran från 2018 beaktas, vilket sannolikt leder till ny avfallsstrategi och hantering av kärnämne. Denna verksamhet kan bli aktuell vilket kan motivera klarläggande och anvisningar i Strålsäkerhetsmyndighetens  uppdaterade föreskrifter.

Som obunden, icke-statlig organisation är akademien en välrenommerad remissinstans för i första hand forskningsrelaterade frågeställningar. I och med att Vetenskapsakademien omfattar alla forskningsområden kan frågor inom alla ämnesområden behandlas, samtidigt som komplexa frågor kan belysas ur många perspektiv.