Yttrande om rapporten med förslag om utformning av stödsystem för bio-CCS

Vetenskapsakademien har lämnat ett yttrande till Miljödepartementet om Energimyndighetens rapport Första, andra, tredje… Förslag på utformning av ett stödsystem för bio-CCS.

Vetenskapsakademien finner utredningen väl underbyggd och instämmer i dess slutsatser. Omvända, diskriminerande auktioner är en rimlig politik för att åstadkomma minskade utsläpp av biogen koldioxid. Akademien har dock lämnat synpunkter på några specifika punkter. En av dem är möjligheten till samverkan mellan aktörer där Akademien påpekar att marknaden domineras av fem ägare som tillsammans står för över 80 procent av produktionen. Några av övriga punkter som tas upp i yttrandet är auktionernas storlek samt lagringskapaciteten.

Som obunden, icke-statlig organisation är akademien en välrenommerad remissinstans för i första hand forskningsrelaterade frågeställningar. I och med att Vetenskapsakademien omfattar alla forskningsområden kan frågor inom alla ämnesområden behandlas, samtidigt som komplexa frågor kan belysas ur många perspektiv.