Yttrande om kunskapsbaserad vård

Vetenskapsakademien har lämnat in ett yttrande till Socialdepartementet beträffande betänkande av utredningen Sammanhållen kunskapsstyrning, Ett nationellt sammanhållet system för kunskapsbaserad vård – ett system, många möjligheter

Akademien anser att utredningen belyser utmaningen för olika aktörer att samordna stödet för en kunskapsbaserad vård på ett förtjänstfullt sätt och menar att utredningen gör en utmärkt kartläggning av olika myndigheters arbete för att analysera och ta fram underlag för en kunskapsbaserad vård. Utredningen belyser de svårigheter som såväl regering som sjukvården har att omsätta den kunskap som tagits fram i en utveckling av vårdens kvalitet.

Vetenskapsakademien instämmer i utredningens bedömning att det inte finns någon brist i underlag om kunskapsbaserad vård utan att problemet är att dessa inte på ett tillräckligt strukturerat sätt används för att utveckla vården. Ett grundläggande problem som utredningen endast förbigående belyser är att nuvarande styrsystem och kultur inom vården inte stimulerar arbete med kunskapsbaserad verksamhetsutveckling. Vetenskapsakademien lämnar i sitt yttrande ett antal kommentarer till utredningens förslag.

Ladda ner och läs hela svaret nedan

Som obunden, icke-statlig organisation är akademien en välrenommerad remissinstans för i första hand forskningsrelaterade frågeställningar. I och med att Vetenskapsakademien omfattar alla forskningsområden kan frågor inom alla ämnesområden behandlas, samtidigt som komplexa frågor kan belysas ur många perspektiv.