Yttrande om förslag till ”Havsplaner för Bottniska viken, Östersjön och Västerhavet”

Vetenskapsakademien har lämnat in ett yttrande till Havs- och vattenmyndigheten beträffande Havsplaner för Bottniska viken, Östersjön och Västerhavet.

Akademien uttrycker en oro för att införandet av Havsplaner inte kommer att förbättra situationen med de stora problem som finns i våra svenska havsområden och pekar på möjliga planeringsåtgärder, baserade på vad forskningen visar skulle vara effektivt, som planen inte föreslår. Akademien uttrycker också en frustration över att förutsättningar för övervakning och undersökning av våra havsområden idag inte finns då det saknas basdata som krävs för forskning om havets tillstånd. Detta huvudsakligen på grund av sekretess och avgiftsbelagda data. Vetenskapsakademien påpekar också att det saknas systematiska inventeringar för att kunna skydda det marina kulturarvet.

Som obunden, icke-statlig organisation är akademien en välrenommerad remissinstans för i första hand forskningsrelaterade frågeställningar. I och med att Vetenskapsakademien omfattar alla forskningsområden kan frågor inom alla ämnesområden behandlas, samtidigt som komplexa frågor kan belysas ur många perspektiv.