Yttrande om betänkandet ”Stärkt äganderätt, flexibla skyddsformer och naturvård i skogen”

Vetenskapsakademien har lämnat ett yttrande till Miljödepartementet om betänkandet Stärkt äganderätt, flexibla skyddsformer och naturvård i skogen av Skogsutredningen 2019.

Sammanfattningsvis ser Vetenskapsakademien skogen som en mycket viktig resurs för Sverige och inser att det finns många motstridiga intressen som måste hanteras, och välkomnar därför betänkandet av Skogsutredningen 2019. Det är dock att beklaga att utredningen inte presenterar någon tillfredsställande lösning på de intressekonflikter som föreligger mellan produktionsmål och miljömål. Av utredningens förslag finns ett antal som vi anser är särskilt viktiga att kommentera.

Vetenskapsakademien

  • vänder sig starkt mot att ansvaret för utpekande av skog för naturvårdsändamål föreslås att till stora delar flyttas över till skogsägaren;
  • anser att nyckelbiotopsinventeringarna bör fortsätta och att befintliga nyckelbiotopsinventeringsdata inte ska raderas ur registren;
  • anser att avsättande av den fjällnära skogen är bra men inte får medföra att det inte finns tillräckliga resurser för ett fortsatt skyddsarbete i södra och mellersta Sverige;
  • anser att Sverige måste avvakta med eventuell ny lagstiftning tills bl.a. den föreslagna bristanalysen av biologisk mångfald genomförts;
  • anser att handläggningstiden för avverkningsanmälningar inte ska förkortas från nuvarande sex veckor;
  • ställer sig positiv till inrättande av ett vetenskapligt råd för biologisk mångfald;
  • ställer sig positiv till förslaget om utarbetandet av en bioekonomisk strategi, men vill betona att resonemanget om ”hållbar tillväxt” i skogen hänger i luften så länge begreppet ej fått en definition.

Som obunden, icke-statlig organisation är akademien en välrenommerad remissinstans för i första hand forskningsrelaterade frågeställningar. I och med att Vetenskapsakademien omfattar alla forskningsområden kan frågor inom alla ämnesområden behandlas, samtidigt som komplexa frågor kan belysas ur många perspektiv.