Yttrande om betänkandet Med undervisningsskicklighet i centrum – ett ramverk för lärares och rektorers professionella utveckling

Kungl. Vetenskapsakademien lämnar yttrande beträffande betänkandet om mer attraktiva skolprofessioner.

Som obunden, icke-statlig organisation är akademien en välrenommerad remissinstans för i första hand forskningsrelaterade frågeställningar. I och med att Vetenskapsakademien omfattar alla forskningsområden kan frågor inom alla ämnesområden behandlas, samtidigt som komplexa frågor kan belysas ur många perspektiv.