Yttrande om betänkandet ”Agenda 2030 och Sverige: Världens utmaning – världens möjlighet”

Kungl. Vetenskapsakademien har lämnat in ett yttrande till Miljö- och energidepartementet beträffande betänkandet Agenda 2030 och Sverige: Världens utmaning – världens möjlighet av Agenda 2030-delegationen.

Vetenskapsakademien uttrycker i sitt yttrande till Miljö- och energidepartementet beträffande Agenda 2030-delegationens betänkande stöd för den process som delegationen initierat och åstadkommit. Delegationen behandlar de speciella utmaningar som Sverige som nation står inför vid implementeringen av Agenda 2030 med stor bredd och berör alla väsentliga sektorer både vad gäller ansvar och förslag till åtgärder. Akademien inleder yttrandet med att peka på ett antal frågor som behöver ges ökad uppmärksamhet vid frågornas fortsatta beredning, men fokuserar i sitt svar på den del som handlar om behovet av kunskap, forskning och innovation (kapitel 8).

Vetenskapsakademien ser positivt på att delegationen föreslår att tvärvetenskaplig överblick och kompetens stimuleras och premieras eftersom det krävs för att hantera de tvärsektoriella problem och utmaningar vi står inför. Akademien ifrågasätter dock om det mest effektiva är att tillsätta en utredning och föreslår som alternativ att statliga forskningsfinansiärer gemensamt skulle kunna få i uppdrag att dokumentera erfarenheter av att stödja tvärvetenskap, och universitet och högskolor skulle på samma sätt kunna beskriva goda exempel på hur man bygger upp tvärvetenskapliga miljöer från dagens forskningssystem.

Akademien avvisar förslaget om att klassificera forskningsansökningar i relation till hållbarhetsmålen.

Som obunden, icke-statlig organisation är akademien en välrenommerad remissinstans för i första hand forskningsrelaterade frågeställningar. I och med att Vetenskapsakademien omfattar alla forskningsområden kan frågor inom alla ämnesområden behandlas, samtidigt som komplexa frågor kan belysas ur många perspektiv.