Pressmeddelande EASAC: Starkt stöd för EU:s lag om naturrestaurering

I ett pressmeddelande från European Academies’ Science Advisory Council, EASAC, uppmanar vetenskapsakademierna EU:s medlemsstater att hjälpa till med att skydda natur, klimat och hållbart jordbruk. Detta med anledning av de senaste turerna runt EU:s lag om naturrestaurering som ett antal medlemsländer motsatt sig, däribland Sverige.

De åtgärder som föreslås i lagen om naturrestaurering är enligt EASAC av stor vikt för livsmedelstillgång, biodiversitet och klimat. Lagen innebär också en unik möjlighet att belöna jordbrukare som utför ekosystemtjänster. Hållbara ekosystem säkrar tillgången till livsmedel i Europa och främjar jordbrukarnas ekonomiska intressen. EASAC uppmanar därför EU:s medlemsstater att inte skjuta upp införandet av, eller helt skrota, lagen om naturrestaurering.

– Att anta EU:s lag om naturrestaurering är viktigt för att ta itu med de allvarliga biodiversitets- och klimatutmaningar som Europa står inför. Det är också av stor betydelse för lantbrukares och markförvaltares välbefinnande och försörjning, eftersom fungerande ekosystem är grunden för jordbruk och andra ekonomiska verksamheter i både jordbruks- och skogslandskap, säger professor Thomas Elmqvist, Environment Co-Director på EASAC i ett pressmeddelande.

Lagen inget hot mot livsmedelstillgången

Europas ledande forskare ifrågasätter de argument som framförs av motståndarna till lagen. I två stora och nyligen publicerade rapporter om regenerativt jordbruk och integrerad skadedjursbekämpning (länkar nedan) har EASAC-forskare visat att det är möjligt att bibehålla skördeavkastning samtidigt som man minskar miljöpåverkan och förbättrar biodiversiteten.

– Att hävda att åtgärder i Farm to Fork-strategin hotar livsmedelstillgången är osant. Dock kan genomförandet av nödvändiga åtgärder påverka de snäva affärsintressena hos vissa stora intressenter inom jordbruksindustrin – som försäljning av bekämpningsmedel och gödning – vilket har lett till fortsatta kampanjer mot lagen, säger professor Michael Norton, Environment Co-Director på EASAC.

Möjligt premiera lantbrukare för ekosystemtjänster

I sina rapporter stöder EASAC förslag om riktade subventioner för att hjälpa lantbrukare att gå över till hållbara metoder som kommer att motverka klimat- och biodiversitetskriserna.

– Den nya lagen skulle erbjuda en unik möjlighet att mobilisera insatser och resurser för naturrestaurering och för de berörda människorna. Lantbrukare bör belönas om de använder metoder som gynnar miljön och bidrar till människors och ekosystemens hälsa och välbefinnande, förklarar Thomas Elmqvist.

EASAC uppmanar medlemsstater som haft en avvikande åsikt att ompröva sin ståndpunkt, och baserat på de bästa tillgängliga vetenskapliga underlagen, ställa sig bakom lagen.

– Vi ber alla EU:s medlemsstater att gå vidare och hitta en framkomlig väg, som säkerställer att alla intressenter är med och är aktiva i implementeringen, med en helhetssyn på restaureringsåtgärderna, som inkluderar livsmedelssäkerhet och livsmedelstillgång, avslutar Norton pressmeddelandet.

Bakgrund

Över 80 procent av Europas livsmiljöer är i dåligt skick. Men det finns hopp: i slutet av februari godkände Europaparlamentet EU:s förordning om restaurering av natur, som är helt nödvändig för att man ska kunna uppfylla internationella avtal om klimat och biologisk mångfald, till exempel Kunming-Montreal Biodiversity Framework. För första gången någonsin fastställer en lag tydliga mål för återställandet av försämrade ekosystem i alla medlemsstater, vilket därigenom bidrar till att uppnå EU:s klimat- och biodiversitetsmål samtidigt som det förbättrar tillgången till säkra livsmedel. Efter att en överenskommelse hade nåtts i november och efterföljande godkännande kommit från Europaparlamentet, har dock lagen tagits bort från dagordningen sedan det visat sig att den inte hade stöd av det antal medlemsstater som krävdes.

Länkar

EASAC 2022, Regenerative Agriculture in Europe
EASAC 2023, Neonicotinoids and their Substitutes in Sustainable Pest Control

Kontakt

Professor Thomas Elmqvist
Co-Director Environment Programme
thomas.elmqvist@su.se

Professor Michael Norton
Co-Director Environment Programme
michael.norton@easac.eu

Allmänna frågor
Sabine Froning
EASAC Communications Advisor
+49 15208727000

Om EASAC

European Academies’ Science Advisory Council, EASAC, utgörs av vetenskapsakademierna i EU-länderna samt Norge, Schweiz och Storbritannien. Dess syfte är att som rådgivande organ förse EU:s politiker med oberoende, granskande information i vetenskapligt och politiskt angelägna frågor, till exempel rörande miljö, jordbruk, energi, fiske, hälsa och livsmedel. Genom sitt nätverk av de främsta aktiva forskarna i Europa organiserar EASAC kvalificerade expertgrupper som bereder specifika frågor.

Läs mer på EASAC:s webbplats

Vetenskapsakademien positiv till naturrestaurering

Kungl. Vetenskapsakademien har i ett remissvar (till Miljödepartementet) angående EU-kommissionens förslag till Europaparlamentets och Rådets förordning om restaurering av natur uttalat sitt stöd för de mål som satts upp på FN-nivå för en hållbar utveckling. Vetenskapsakademien anser att det är mycket allvarligt för den biologiska mångfalden att ingen av de tidigare internationella överenskommelserna för perioden 2010–2020 har kunnat uppnås i sin helhet. Akademien delar bedömningen att en långsiktig återhämtning av biologisk mångfald och en motståndskraftig natur är nödvändig, och är därför positiv till förslaget att införa bindande övergripande mål för EU genom en förordning om restaurering av natur.

– Det är mot denna bakgrund olyckligt att några medlemsstater, inklusive Sverige, nu tycks vilja stoppa förslaget, säger Hans Ellegren, ständig sekreterare vid Kungl. Vetenskapsakademien i en kommentar till EASAC:s pressmeddelande.