Ny akademirapport: Sveriges elpriser – analys av den nordiska elmarknaden

Sedan 1970-talet har priset på el stigit kraftigt. Begränsad konkurrens på nordiska elmarknaden och energiomställningen i Europa kommer troligtvis att leda till fortsatt stigande kostnader för svenska elkonsumenter och svensk basindustri.

Elnäten ägs av ett fåtal aktörer och inom handeln med el är konkurrensen begränsad.

Den förestående omställningen av den europeiska eltillförseln, som till 70 % baseras på fossila bränslen, kan också få stora konsekvenser för det svenska elpriset.

Då höga elpriser får stora samhällsekonomiska konsekvenser för såväl enskilda konsumenter som vår energikrävande basindustri, föreslår utskottet att regeringen tillsätter en kommission med uppgift att studera prisfrågan och dess konsekvenser utgående från de beslut som fattas både i Sverige och inom EU.

Energiutskottet har genomfört ett projekt som syftar till bättre förståelse för hur den nordiska elmarknaden fungerar. Rapporten Sveriges elpriser – en analys av den nordiska elmarknaden sammanfattar hur Energiutskottet uppfattar att marknaden för elektrisk energi fungerar och förutsättningarna för att öka andelen el i energiförsörjningen.

Läs rapporten