Granskningen av Stiftelsen för kunskaps- och kompetensutveckling slutförd

Granskningsgruppen, gemensamt utsedd av Kungl. Vetenskapsakademien och Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien, har nu slutfört sin granskning av Stiftelsen för kunskaps- och kompetensutveckling (KK-stiftelsen).

Stiftelsen för kunskaps-och kompetensutveckling är en av de sju forskningsstiftelser som bildades i samband med upplösningen av löntagarfonderna i början av 1990-talet. Enligt stiftelsernas stadgar har tre akademier – Kungl. Vetenskapsakademien (KVA), Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien (IVA) och Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien (KSLA) rätt att, i olika konstellationer, granska stiftelsernas verksamhet. I detta fall har granskningen genomförts av KVA och IVA.

Rapporten Dags för nästa steg? – en granskning av Stiftelsen för kunskaps- och kompetensutveckling omfattar tiden från 2009 till 2016 och är i huvudsak fokuserad på stiftelsens befintliga och nyligen avslutade programverksamhet samt i vilken mån denna verksamhet kan anses bedrivas i enlighet med ändamålet.

Sammanfattningsvis konstateras att verksamheten drivs inom de ramar som stadgarna anger och att resultaten av stiftelsens satsningar haft stor positiv inverkan på högskolor och nya universitets verksamheter. Samtidigt har de främjat samverkan med näringslivet och därmed på sikt bidragit till att stärka landets konkurrenskraft. Den övergripande slutsatsen är positiv men granskningsgruppen anser också att det finns utrymme för förbättringar och för en utveckling som innebär att stiftelsen även i framtiden kommer att fortsätta spela en viktig roll för den strategiska forskningen och utbildningen i landet.

Granskningsgruppen har bestått av ordförande Jan-Eric Sundgren (IVA) Thomas Andersson (IVA), Mats Bergh (Johannesberg Science Park) samt Lena Marcusson (KVA). Ylva Borgegård, utvärderingskoordinator på KVA, har fungerat som gruppens sekreterare.

Läs hela rapporten: Dags för nästa steg? – en granskning av Stiftelsen för kunskaps- och kompetensutveckling