Forska tillsammans – samverkan för lärande och förbättring

Vetenskapsakademien yttrar sig beträffande utredningen om praktiknära forskning; Forska tillsammans – samverkan för lärande och förbättring.

Akademien påpekar att utredningen saknar diskussioner kring hur den praktiknära forskningens kvalitet ska säkras och utvecklas samt att detta ses som en allvarlig brist i utredningen. En omständighet som bidrar till att hota kvaliteten i den praktiknära forskningen är nivån på forskarutbildningen inom skolområdet där licentiatexamen kommit att etableras som en vanlig ambitionsnivå. Denna lägsta forskarexamen kvalificerar inte för självständig forskningsverksamhet och i den mån licentiatexamen ersätter doktorsexamen riskerar detta att medföra sänkningar av kvaliteten i forskningen. Akademien framhåller också behovet av att alla lärare i skolväsendet har en vetenskaplig skolning som ger förutsättningar att ta del av vetenskaplig litteratur. I både Finland och Norge krävs kvalifikationer motsvarande en masterexamen för anställning inom grundskolan, och även den svenska lärarutbildningen bör ligga på masternivå. Vetenskapsakademien vill också betona vikten av att utvecklingen av den praktiknära forskningen sker i nära samarbete med universitet/högskola och påpekar att det inte kan bedrivas isolerat ute i skolverksamheten.

Som obunden, icke-statlig organisation är akademien en välrenommerad remissinstans för i första hand forskningsrelaterade frågeställningar. I och med att Vetenskapsakademien omfattar alla forskningsområden kan frågor inom alla ämnesområden behandlas, samtidigt som komplexa frågor kan belysas ur många perspektiv.