Crafoordpriset i matematik 2012 och Crafoordpriset i astronomi 2012

År 2012 delas Crafoordprisen i matematik och astronomi för första gången ut som två separata parallella priser på 4 miljoner svenska kronor vardera.

Crafoordpriset i matematik 2012

Kungl. Vetenskapsakademien har beslutat utdela Crafoordpriset i matematik 2012 till  Jean Bourgain, Institute for Advanced Study, Princeton, USA och Terence Tao, University of California, Los Angeles, USA,  
”för deras briljanta och banbrytande arbeten i harmo­nisk analys, partiella differentialekvationer, ergodteori, talteori, kombinatorik, funktionalanalys och teoretisk datavetenskap”.

 

Matematikens mästare

Årets Crafoordpristagare i matematik har löst en imponerande mängd viktiga matematiska problem. Deras oerhörda bredd och fenomenala kapacitet som problemlösare har gjort det möjligt för dem att upptäcka många nya och fruktbara samband och lämna fundamentala bidrag till forskningen inom flera vitt skilda grenar av matematiken.

Jean Bourgain och Terence Tao har själva och till­sammans med andra gjort förbluffande insatser i många delar av matematiken, alltifrån talteori till teorin för ickelinjära vågor. De flesta av deras mest fundamentala resultat har sin huvudsakliga betydelse inom matema­tisk analys. Men de utnyttjar och utvecklar analysens verktygslåda på ett nydanande och överraskande sätt. Deras förmåga att byta perspektiv och betrakta proble­men från nya synvinklar har lett till många oväntade insikter, vilket har väckt stor uppmärksamhet bland forskare världen över.

Jean Bourgain, belgisk medborgare. Född 1954 (57 år) i Ostende, Belgien. Fil.dr 1977 vid Vrije Universiteit Brussel, Belgien. Professor vid Institute for Advanced Study, Princeton, NJ, USA.
www.math.ias.edu/people/faculty/bourgain

Terence Tao, australisk och amerikansk medborgare. Född 1975 (36 år) i Adelaide, Australien. Fil.dr 1996 vid Princeton University, NJ, USA. Professor vid University of California, Los Angeles, CA, USA.
www.math.ucla.edu/~tao/

Crafoordpriset i astronomi 2012

Kungl. Vetenskapsakademien har beslutat utdela Crafoordpriset i astronomi 2012 till Reinhard Genzel, Max-Planck-Institut für extraterrestrische Physik, Garching, Tyskland, och Andrea Ghez, University of California, Los Angeles, USA,
”för deras observationer av stjärnbanor kring Vinter­gatans centrum, vilka påvisar förekomsten av ett supermassivt svart hål”.

 

Vintergatans mörka hjärta

Årets Crafoordpristagare i astronomi har funnit de säkraste bevisen hittills för att supermassiva svarta hål verkligen finns. I decennier har Reinhard Genzel och Andrea Ghez med sina fors­kargrupper följt stjärnorna kring Vintergatans centrum och de kom var för sig fram till samma slutsats: mitt i vår hemgalax, Vintergatan, gapar ett gigantiskt svart hål – Sagittarius A*.

Svarta hål kan inte observeras direkt – de slukar allt i sin närhet men sänder knappt ut något själva. Enda sättet att utforska dem är att se efter vilken verkan deras gravitation har på omgivningen. Genom att stu­dera stjärnornas banor nära Vintergatans centrum kunde Reinhard Genzel och Andrea Ghez och deras forskarkollegor uppskatta massan hos det svarta hålet till omkring fyra miljoner solmassor. Sagittarius A* är vårt närmaste supermassiva svarta hål. Med denna jätte mitt i Vintergatan kan nu astronomerna undersöka gravitationen och utmana relativitetsteorins gränser.

Reinhard Genzel, tysk medborgare. Född 1952 (59 år) i Bad Homburg vor der Höhe, Tyskland. Fil.dr 1978 vid Universität Bonn, Tyskland. Professor vid University of California, Berkeley, CA, USA. Vetenskaplig chef för Max-Planck-Institut für extraterrestrische Physik, Garching, Tyskland.
www.mpg.de/463069/extraterrestrische_physik_wissM1

Andrea Ghez, amerikansk medborgare. Född 1965 (46 år) i New York City, NY, USA. Fil.dr 1992 vid California Institute of Technology, Pasadena, CA, USA. Professor vid University of California, Los Angeles, CA, USA.
www.astro.ucla.edu/~ghez/  

Prissumma: 4 miljoner svenska kronor per pris, dvs. totalt 8 miljoner kronor. Prisutdelningen hålls i Lund den 15 maj 2012 i H.M. Konungens och H.M. Drottningens närvaro.

Crafoorddagarna 14–15 maj 2012, Lund: Prissymposier i matematik och i astronomi 14 maj och prisföreläsningar samt prisutdelning 15 maj.

 

Kungl. Vetenskapsakademien, stiftad år 1739, är en oberoende organisation som har till uppgift att främja vetenskaperna och stärka deras inflytande i samhället. Akademien tar särskilt ansvar för naturvetenskap och matematik, men strävar efter att öka utbytet mellan olika discipliner.

Dokument

Pressmeddelande
Populärvetenskaplig information matematik
Populärvetenskaplig information astronomi

Kontakt

Erik Huss, pressansvarig
08-6739544, 070-6739650
erik.huss@kva.se

SAKKUNNIGA
Priskommittén för matematik
Prof. Michael Benedicks
08-7906148, michaelb@math.kth.se

Prof. Anders Björner
08-7906237, 070-9920687
bjorner@math.kth.se

Prof. Bo Berndtsson (ordf.)
031-7723539, bob@chalmers.se

Priskommittén för astronomi
Prof. Bengt Gustafsson
018-4715959, 0730-588734
bengt.gustafsson@astro.uu.se

Prof. Arne Ardeberg (ordf.)
046-2227290, 070-3697005

 

Mer information

MATEMATIK
Pristagarna
Jean Bourgain, Institute for Advanced Study, Princeton, USA
Terence Tao, University of California, Los Angeles, USA
Terence Tao’s blogg
Wikipedia-artikel om Terence Tao
Wikipedia-artikel om Jean Bourgain

Populärvetenskaplig artikel
Journeys to the Distant Fields of Prime, New York Times, March 2007

Vetenskapliga artiklar
Sammanställning av Jean Bourgains publikationer åren 1976–2011
Sammanställning Terence Taos publikationer åren 1996–2011 

ASTRONOMI
Pristagarna
Reinhard Genzel, Max Planck Institute for Extraterrestrial Physics, Garching, Tyskland
Andrea Ghez, University of California, Los Angeles, CA, USA

Föreläsningar av Reinhard Genzel
Massive black holes and galaxies
Observed dynamics of S stars

Föreläsningar av Andrea Ghez
TED Talk: The hunt for a supermassive black hole
Stellar orbits at the galactic center: opportunities and challenges

Populärvetenskapliga artiklar
Closing In on the Milky Way’s Central Black Hole, Scientific American Magazine, December 2008
How Puzzling Stars Formed near Galactic Black Hole, Scientific American Magazine, August 2008