Akademien yttrar sig över Skogsstyrelsens rapport om skogsskötsel

Vetenskapsakademien har svarat Skogsstyrelsen beträffande rapporten Skogsskötsel med nya möjligheter. Akademien framhåller att rapportens styrka ligger i dess genomgång av olika produktionsbefrämjande åtgärder i det brukade skogslandskapet och förväntade positiva effekter på skogsproduktionen i samband med dem.

Akademien lyfter också att rapportens svaghet ligger i att den inte tillräckligt analyserar möjliga konsekvenser av föreslagna åtgärder för andra angelägna områden, som till exempel ekosystemtjänster och bevarandefrågor i skogslandskapet.

Några viktiga punkter om produktionsfrämjande åtgärder och miljöaspekter har valts ut och kommenterats.

Läs hela yttrandet

Som obunden, icke-statlig organisation är akademien en välrenommerad remissinstans för i första hand forskningsrelaterade frågeställningar. I och med att Vetenskapsakademien omfattar alla forskningsområden kan frågor inom alla ämnesområden behandlas, samtidigt som komplexa frågor kan belysas ur många perspektiv.

Se alla remisser under Publicerat