Akademien yttrar sig om myndighetsstruktur för forskningsfinansiering

Kungl. Vetenskapsakademien har lämnat in ett yttrande om Forskningsfinansieringsutredningens slutbetänkande Ny myndighetsstruktur för finansiering av forskning och innovation (SOU 2023:59).

Akademien delar utredningens uppfattning att det svenska forskningsfinansieringssystemet har vissa brister, men är negativ till förslaget att lägga ner samtliga statliga forskningsråd och att ersätta dem med tre nya myndigheter. Akademien anser inte att detta är lösningen på de problem som de facto finns i dagens forskningsfinansieringssystem. En så stor omorganisation riskerar att nedmontera det som fungerar väl och att sätta delar av finansieringssystemet ur funktion under lång tid framöver. Den riskerar också att skapa nya gränsdragningsproblem utan att ha någon lösning på nuvarande problem.

Akademien argumenterar i stället för att en hel del av den effektivisering som eftersträvas skulle kunna uppnås genom förändringar inom nuvarande forskningsfinansieringssystem, eller genom en mindre omfattande omorganisation.

Oavsett vägval vill Akademien betona vikten av att den fria forskningen värnas och främjas i en eventuell omdaning. En springande punkt i utredningens förslag är nämligen att ändra en väsentlig del av finansieringen så att den är behovsdriven snarare än kvalitetsdriven, och framförallt politiker- och tjänstemannastyrd på ett sätt som radikalt skulle begränsa forskarnas och vetenskapssamhällets inflytande. En sådan genomgripande förändring i inriktningen av forskningen och dess finansiering vänder sig Akademien starkt emot.

Som obunden, icke-statlig organisation är akademien en välrenommerad remissinstans för i första hand forskningsrelaterade frågeställningar. I och med att Vetenskapsakademien omfattar alla forskningsområden kan frågor inom alla ämnesområden behandlas, samtidigt som komplexa frågor kan belysas ur många perspektiv.

Hitta fler remissvar under Nyheter