Akademien positiv till större statligt ansvar för skolan

Vetenskapsakademien ställer sig positiv till ett ökat statligt ansvar för skolan som helhet. Det framgår av ett nyligen inskickat yttrande till utbildningsdepartementet.

Vetenskapsakademien har inkommit med ett yttrande över betänkandet av utredningen Statens ansvar för skolan – ett besluts- och kunskapsunderlag. Akademien konstaterar att utredningen identifierar en rad problem som det splittrade ansvaret för skolan har skapat. Det handlar bland annat om ett skolsystem med för många aktörer med oklar ansvarsfördelning och avsevärda brister när det gäller nationell styrning och samordning. ”Stora skillnader finns mellan skolor och skolhuvudmän, och en fördelning av resurser och insatser efter behov försvåras därmed”, skriver Akademien bland annat.

Vetenskapsakademien ställer sig därmed positiv till ett ökat samlat statligt systemansvar för skolan som helhet, omfattande vad som idag bedrivs av såväl kommunala som enskilda huvudmän. Samtidigt påpekar man att en eventuell omorganisation måste ta i beaktande den kunskap som har byggts upp lokalt, regionalt och nationellt inom det rådande skolsystemet.

Utdrag ur remissvar

En mycket omfattande omorganisation av skolan under de senaste decennierna har inte byggt på evidens eller på en kontinuerlig utvärdering. Det har lett till ett lapptäcke av reformer med oklara eller fallande resultat. Det är avgörande att ett ökat statligt systemansvar sker i etapper utifrån vetenskaplig grund och evidens samt att åtgärder kontinuerligt utvärderas utifrån konsekvenser.

Som obunden, icke-statlig organisation är akademien en välrenommerad remissinstans för i första hand forskningsrelaterade frågeställningar. I och med att Vetenskapsakademien omfattar alla forskningsområden kan frågor inom alla ämnesområden behandlas, samtidigt som komplexa frågor kan belysas ur många perspektiv.

Hitta fler remissvar under Nyheter