"att främja vetenskaperna och stärka deras inflytande i samhället"

Nationalkommittéer

Akademien är huvudman för 18 svenska nationalkommittéer inom olika ämnesområden, som bland annat representerar Sverige i de internationella vetenskapliga unioner som ingår i ICSU (International Council for Science).

Nationalkommittéerna har också som uppgift:

 • att främja forskning och utbildning inom sitt ämnesområde
 • att verka för samarbete med besläktade vetenskapsgrenar
 • att verka för att stärka ämnesområdets ställning i samhället (skola, allmänhet och näringsliv)
 • att stå till förfogande som rådgivande organ åt universitet och andra delar av utbildningssystemet
 • att verka som expertorgan åt Vetenskapsakademien

Kontakten mellan akademiens klasser, utskott och nationalkommittéer resulterar ofta i gemensamma symposier och samarbete vid remissvar.  Förutom forskare finns också representanter från näringsliv, beslutsfattare, skola och media bland nationalkommittéernas ledamöter.

Diskussion vid symposiet Nordic nutrition recommendations 5th ed – International and national perspectives, som anordnades av Svenska nationalkommittén för nutrition och livsvetenskap i november 2014.

Se fler symposier på akademiens videoportal KVATV

Akademien är huvudman för nationalkommittéer inom (anslutningar inom parentes):

 • Astronomi (International Astronomical Union, IAU)
 • Biologi (International Union of Biological Sciences, IUBS)
 • Farmakologi, fysiologi och neurovetenskap (International Union of Basic and Clinical Pharmacology, IUPHAR, International Union of Physiological Sciences, IUPS, och International Brain Research Organization, IBRO) 
 • Fysik (International Union of Pure and Applied Physics, IUPAP)
 • Geofysik (International Union of Geodesy and Geophysics, IUGG och Scientific Committee on Oceanic Research, SCOR)
 • Geografi (International Geographical Union, IGU)
 • Geologi (International Union of Geological Sciences, IUGS)
 • Globala miljöförändringar (ICSU:s forskningsprogram inom global environmental change)
 • Kemi (International Union of Pure and Applied Chemistry, IUPAC, och International Union of Crystallography, IUCr) 
 • Logik, metodologi och filosofi (Division of Logic, Methodology and Philosophy of Science of the International Union of History and Philosophy of Science, DLMPS/IUHPS)
 • Matematik (International Mathematical Union, IMU) 
 • Mekanik (International Union of Theoretical and Applied Mechanics, IUTAM) 
 • Molekylära biovetenskaper (International Union of Biochemistry and Molecular Biology, IUBMB, och International Union of Pure and Applied Biophysics, IUPAB)
 • Nutrition och livsmedelsvetenskap (International Union of Nutritional Sciences, IUNS, och International Union of Food Science and Technology, IUFoST) 
 • Psykologi (International Union of Psychological Sciences, IUPsyS) 
 • Radiovetenskap (International Union of Radio Science, URSI)
 • Strålskyddsforskning (ej ICSU-ansluten)
 • Teknik- och vetenskapshistoria (International Committee for Cooperation in the History of Technology, ICOHTEC, och Division of History of Science and Technology of the International Union of History and Philosophy of Science, DHST/IUHPS)
Kontakt

Heléne Sundström
Vetenskaplig sekreterare
Tel: 08 673 95 55
helene.sundstrom@kva.se

Ledamöter i Nationalkommittéerna