"att främja vetenskaperna och stärka deras inflytande i samhället"

Energi

Hur länge räcker våra nuvarande energikällor och vilka ska vi satsa på i framtiden? Hur kan produktionen och användningen av el, värme och bränslen effektiviseras? Vad har energitillförseln och -konsumtionen för effekter på vår miljö och ekonomi? Frågor som rör vår energi griper över många olika kunskapsområden.

Energiutskottet

Akademiens energiutskott tar fram och värderar kunskap om såväl svensk som global energiförsörjning och möjligheterna att reducera beroendet av fossila bränslen. Trender i tillförsel och användning av energi samt pågående forskning, utveckling och demonstrationsprojekt ligger till grund för arbetet. Perspektivet är globalt och sträcker sig några årtionden framåt i tiden. Ett antal projekt har valts ut för djupanalyser (se nedan och undermenyer till vänster).

Nu ligger fokus på forskning om och utveckling av ny energiteknik, på system- och distributionsfrågor och på energianvändning och energilagring. Speciellt är skogs- och jordbruk av strategiskt intresse eftersom bioenergin är en viktig komponent i den framtida energiförsörjningen. Den ökande användningen av varierande okontrollerbar energi och EU:s klimatdrivna energipolicy kräver bättre samordning inom Europa. Energiutskottet kan då bistå med information både till svenska och europeiska beslutsfattare. I detta sammanhang är samarbetet inom EASAC (European Academies' Science Advisory Council) betydelsefullt.

Symposier på KVATV

Utskottet har genomfört flera symposier och seminarier med ledande forskare och företrädare för många viktiga aktörer inom energiområdet. Vissa av evenemangen direktsänds på webben och kan ses som video on demand på KVATV  (sök på energi).

2016-04-26 Energilagring i framtida elsystem

Paneldebatt: Blir lagringen lösningen för det framtida elsystemet med intermittenta bidrag?
Göran Andersson, Stefan Thorburn, Olav B. Fosso, Kristina Edström, Stefan Hirschberg och Göran N. Ericsson. Moderator: Harry Frank, Energiutskottet.

Se föreläsningarna från workshopen på KVATV

Yttrande om Förslag till ändrade regler i BBR och BEN

2017-02-21 Vetenskapsakademiens Energiutskott lämnar yttrande beträffande Boverkets remiss ”Förslag till ändrade regler i BBR och BEN”. Utskottet är kritiskt till Boverkets förslag och avstyrker de föreslagna nivåerna för primärenergifaktorn för el. Boverket menar att en höjning av primärenergifaktorn är ett medel för att åstadkomma en minskning av energiförbrukningen i byggnader. Energiutskottet anser att detta är felaktigt. Energiutskottet rekommenderar Boverket att i stället använda sig av primärenergifaktorer som leder till förbättring av miljön, t.ex. genom att minska koldioxidutsläppen. 

Läs hela yttrandet (pdf)

Yttrande om remissen Underlag inför beslut om riktlinjer för forskning och innovation på energiområdet för perioden 2017-2020

2016-03-30 Akademiens Energiutskott svarar på remiss från Miljö- och energidepartementet beträffande Energimyndighetens underlag till riktlinjer för forskning och innovation för energiområdet 2017-2020. I svaret påpekas att kärnkraft inte inkluderas i myndighetens analyser. Utskottet menar att om minskad påverkan på klimatet är målet för riktlinjerna borde fossilfri energi vara i fokus, men Energimyndigheten drar istället slutsatsen att beroendet av våra huvudproducenter av fossilfri el, kärnkraft och vattenkraft, måste minskas. Utskottet anser att myndighetens underlag är bristfälligt och inte reflekterar den helhetssyn som man själv definierar som nödvändig. Vidare rekommenderar akademiens Energiutskott en översyn av Energimyndighetens ansvarsområden.

Läs hela yttrandet (pdf)

Läs fler av akademiens remissvar

Projekt om energianvändning i Specialnummer av Ambio

Ambio, Special Issue: Low carbon energy supply, distribution and consumption by 2050Projektet Breakthroughs in Sustainable Energy Supply and Consumption by 2050 – and outlook towards the end of the Century, startades inom European Academies Science Advisory Council (EASAC) och har letts av akademien. Syftet med projektet var att identifiera områden inom energisektorn där vetenskapliga genombrott kan förväntas framåt 2050 och därefter. Resultaten har nu analyserats och sammanfattats i ett specialnummer av Ambio som publicerades i januari 2016. Elisabeth Rachlew och Lennart Bengtsson, ledamöter av akademiens energiutskott, var medordföranden för projektets styrgrupp som hade representanter från ett tiotal europeiska akademier.

Läs hela specialnumret av Ambio

 

 

 

Referat från workshop: Geotermisk energi – bidrag till Sveriges energiförsörjning?

Måndagen den 19 oktober 2015 arrangerade Kungl. Vetenskapsakademiens energiutskott en halvdags workshop om geotermisk energi, som genereras av radioaktivt sönderfall i jordens inre och av solstrålning. Energin finns lagrad i och under jordskorpan och kan utvinnas för att alstra elektricitet, för uppvärmning eller för kylning. Än så länge bidrar den geotermiska energin bara marginellt till världens energiförsörjning men den tekniska utvecklingen, framförallt när det gäller borrteknik, öppnar möjligheter till avsevärt större utnyttjande av energiformen.

Läs referatet (pdf)

Se workshopen som video på KVATV
(sök på energi)

Ny rapport: Svensk elförsörjning och effektbalansen

Foto: Johann Jaritz, Wikimedia Commons2015-06-17 Energiområdet är idag mer dynamiskt än någonsin och står inför genomgripande förändringar såväl nationellt som internationellt. Det finns ett stort behov av objektiv sakkunskap för att kunna bedöma realistiska och hållbara energialternativ. Akademiens energiutskott publicerar i dag en rapport om balansen mellan tillförsel och efterfrågan av el i det svenska elsystemet.

Rapporten är en vidareutveckling av Effektbalansen i Sverige kalla vinterdagar, som publicerades 2011.

Läs rapporten (pdf)

Referat från workshop: Fossilfria transporter

Den 5 november 2014 arrangerade Energiutskottet en heldags workshop om transporter med fokus på förorenande utsläpp. Ungefär en fjärdedel av världens utsläpp av växthusgaser kommer från transportsektorn och i Sverige är transporterna den helt dominerande utsläppskällan. Workshopen behandlade dagens situation och vilka möjligheter som står tillbuds på medellång sikt för att reducera användningen av fossila bränslen inom transportsektorn.

Läs referatet (pdf)

Rapport från energiutskottet: Den svenska skogen, energin och koldioxiden

Foto: Sara Gustavsson2015-02-17 Den årliga tillväxten av svenska skogar är jämförbar med Norges årliga oljeproduktion. Skogsbiomassatillväxten varje år är ca 85 megaton (Mt) vilket omräknat i energienheter motsvarar 425 terawattimmar (TWh), alltså av samma storleksordning som Sveriges årliga energianvändning. I denna rapport från Energiutskottet behandlas översiktligt den svenska skogsproduktionen med fokus på energigenerering, industriella produkter, avverkningsrester (grenar, toppar, stubbar) samt ökning av skogsförrådet (kolsänka).

Läs hela rapporten (pdf) 

Publikationer

Energiutskottets slutsatser, resultat och rekommendationer har sammanfattats i ett stort antal rapporter, populärvetenskapliga broschyrer och mer utförliga uttalanden på svenska och engelska.

Alla publikationer presenteras och kan laddas ner  under respektive undermeny till vänster. 

Pågående projekt

  • Bevakning av pågående forskning och utveckling inom energiområdet samt möjliga tillämpningar (i samverkan med EASAC)
  • Energilagring och -reglering, inklusive "smart grids"
  • Fossilfri transportsektor
  • Eldistributionsnät, nationellt och inom EU
  • Effektproblematiken i landets elsystem

Slutförda projekt

Arbetssätt

Fakta och annan information inhämtas från olika källor såväl inom som utom den akademiska världen, bland annat genom utfrågningar, seminarier och studiebesök. Samverkan sker bland annat med akademiens miljökommitté och dess klasser, Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien (IVA), Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien (KSLA) samt med European Academies Science Advisory Council (EASAC).

Utskottet står ensamt för slutsatser, rekommendationer och ifrågasättanden. Resultaten sprids till aktörer inom energiområdet och allmänheten i form av,uttalanden, statements, populärvetenskapliga broschyrer, rapporter sammanfattningar av seminarier m.m. (se undermenyer till vänster). 

Ledamöter

Alla akademiens klasser (ämnesområden) är representerade i utskottet: matematik, astronomi och rymdvetenskap, fysik, kemi, geovetenskaper, biologiska vetenskaper, medicinska vetenskaper, tekniska vetenskaper, samhällsvetenskaper och humaniora.

Lista över ledamöter

Referensgrupp

I utskottets referensgrupp ingår representanter för finansiärerna, vissa utskottsledamöter och representanter för IVA:s energi- och miljöråd. Gruppen informeras kontinuerligt om utskottets verksamhet och resultat innan de publiceras.

Aktuella medlemmar i referensgruppen

Helén Axelsson, Jernkontoret
Erik Brandsma, Energimyndigheten
Harry Frank, Energiutskottet
Dick Hedberg, Energiutskottet
Lars Hultman, Stiftelsen för Strategisk Forskning
Carl Kempe, Kempestiftelserna
Rickard Lundin, Energiutskottet
Elisabeth Rachlew, Energiutskottet
Christer Sjölin, Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien
Maria Sunér Fleming, Svenskt Näringsliv
Ulf Svahn, Svenska Petroleum och Biodrivmedel Institutet