God publicistisk sed för populärvetenskaplig litteratur

Kungl. Vetenskapsakademien har tillsammans med Kungl. Vitterhets Historie och Antikvitets Akademien och Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien tagit fram rekommendationer för god publicistisk sed för populärvetenskapliga texter som riktar sig till författare och förlag. Förhoppningen är att dessa principer kan fungera som stöd vid framtida utgivning av populärvetenskaplig litteratur.

Akademiernas tankar om god publicistisk sed för populärvetenskaplig litteratur

Att förmedla vetenskapliga resultat till icke-experter, det som i vardagligt tal kallas populärvetenskap, är en angelägen uppgift. Emellertid är det ofta svårt att ge vetenskaplig information och tolkningar på ett begripligt sätt utan att ge avkall på korrekthet. Tre vetenskapliga akademier har därför enats om att rekommendera författare och förlag att sträva efter att följa nedanstående principer för populärvetenskapliga texter.

  • Forskningsresultat och fakta ska beskrivas korrekt.
  • Forskningsresultat och tolkningar ska beskrivas så att det tydligt framgår om det gäller den sammantagna forskningen och etablerade tolkningen eller om det är resultat av lägre evidensgrad, till exempel enstaka studier eller nya studier som ännu inte har hunnit replikeras.
  • Framförda nya tolkningar av resultat och orsakssamband ska underbyggas av tydliga argument för tolkningens rimlighet i förhållande till tidigare forskning och tillgängliga data.
  • Om författarens tolkningar eller åsikter skiljer sig från den etablerade uppfattningen inom forskningen ska detta tydligt framgå.
  • Där det är relevant ska källkritiska överväganden göras och redovisas.
  • Om det gäller medicinska eller biomedicinska forskningsresultat ska det tydligt framgå om studierna och resultaten avser människor eller djur.
  • Texten ska innehålla relevanta referenser som ska vara korrekt refererade.

Följande akademier har antagit dessa principer:
Kungl. Vetenskapsakademien
Kungl. Vitterhets Historie och Antikvitets Akademien
Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien