Vetenskapsakademiens GM-grupp

Sedan 2011 har Akademien en arbetsgrupp för GM-frågor och delar av gruppen har varit engagerade i arbetet med en rapport som EASAC har publicerat i ämnet. GM-gruppens målsättning är att på sikt kunna påverka de svenska och internationella (europeiska) politiska systemen för att få en ändring i synsätt och lagstiftning inom GMO-området (genetiskt modifierade organismer) vad avser dess tillämpningar inom jordbruket.

Gruppen har skrivit en populärvetenskaplig bok i ämnet som riktar sig till en bred publik: politiker, beslutsfattare, media, skolor (lärare och elever), organisationer och en intresserad allmänhet. Boken Bortom GMO – vetenskap och växtförädling för ett hållbart jordbruk publicerades i april 2015.