Stiftelsen Anna-Greta och Holger Crafoords fond – matematik och astronomi 2024

Stiftelsen Anna-Greta och Holger Crafoords fond utdelar årligen ett internationellt pris till förtjänta forskare, samt stipendium eller forskningsanslag till enskilda personer eller institutioner i Sverige.

Stiftelsen har till ändamål att främja grundforskning såväl inom som utom Sverige, enligt nedan nämnda turordning, inom följande ämnesområden:

  • Matematik och astronomi
  • Geovetenskaper
  • Biovetenskaper, med särskild tyngdpunkt på ekologi
  • Polyartrit (exempelvis ledgångsreumatism)

Stipendier och anslag för enskilda personer

År 2024 ledigförklaras upp till 6 stipendier och anslag.

  • Matematik – 3 stipendier inom ämnesområdet algebraisk geometri och Kählergeometri.
  • Astronomi – 3 stipendier inom ämnesområdet sol- och stjärnfysik.

Bidrag och anslag kan beviljas för vetenskaplig utrustning, vetenskaplig verksamhet, publicering av vetenskapliga arbeten, vetenskapliga konferenser och symposier, inbjudan av utländska gästforskare, studieresor utomlands för svenska forskare samt eljest för insatser som kan främja forskningen inom det angivna området.

Akademin kommer att prioritera sökande som är verksamma forskare i Sverige och som har avlagt doktorsexamen inom de senaste 10 åren.

Stipendier kan inte beviljas för ändamål som redan avslutats när beslut fattas, vilket sker ca två månader efter ansökningstidens utgång. Doktorander ska bifoga ett intyg från handledare. Disputerade forskare ska bifoga intyg från institutionens prefekt, där det framgår att den sökande befinner sig på institutionen eller kommer att befinna sig, om ansökan beviljas. Sökanden har också möjlighet att bifoga ytterligare dokument, t.ex. inbjudan eller rekommendationsbrev, eller andra dokument som kan stärka ansökan.

Disponibelt belopp 2024, matematik: 825 000 kr.
Disponibelt belopp 2024, astronomi: 825 000 kr.

Ansökan

Under ansökningsperioden finns en länk nedan till ansökningssystemet. När ansökningsomgången öppnats kan ett konto skapas där person- och ansökningsuppgifter lämnas och bilagor laddas upp i pdf-format.

I ansökningssystemet kallas utlysningen för Stiftelsen Anna-Greta och Holger Crafoords fond.

Sista ansökningsdag: 4 mars 2024.

Till ansökningssystemet

Utdelning

Sökanden få besked via e-post.

Separat insänd komplettering, ofullständig ansökan eller ansökan som sänts via e-post eller vanlig post beaktas ej. Ansökningshandlingar återsändes ej.

I samband med 2024 års prisceremoni, i Stockholm 16 maj, kommer även de beviljade stipendie- och anslagsmottagarna att uppmärksammas och tilldelas ett personligt diplom.

Kontakt

scholarship@kva.se