Kungörelse för Stiftelsen Torsten Amundsons fond

Utdelas för studier över homosexualiteten, dess uppkomst och förklaring, och upplysningsarbete för hävande av fördomar och oriktiga uppfattningar beträffande densamma. Medel kan i första hand beviljas för ovan nämnda syften i Sverige, Tyskland, England och USA.

Anslag över 100 000 kronor beviljas endast i undantagsfall. OH-kostnader beviljas inte.

Stipendier kan inte beviljas för ändamål som redan avslutats när beslut fattas, vilket sker cirka tre månader efter ansökningstidens utgång.

Doktorander ska bifoga ett intyg från handledare. Disputerade forskare ska bifoga intyg från institutionens prefekt, där det framgår att den sökande befinner sig på institutionen eller kommer att befinna sig, om ansökan beviljas. Sökanden har också möjlighet att bifoga ytterligare dokument, till exempel inbjudan eller rekommendationsbrev, eller andra dokument som kan stärka ansökan. Alla dokument bifogas i pdf-format.

Disponibelt belopp för utdelning 2024: 3 200 000 kronor

Ansökningsperiod: 15 april 2024–31 juli 2024

Ansökan

Under ansökningsperioden finns en länk nedan till ansökningssystemet. När ansökningsomgången öppnats kan ett konto skapas där person- och ansökningsuppgifter lämnas och bilagor laddas upp i pdf-format.

I ansökningssystemet kallas utlysningen för Stiftelsen Torsten Amundsons fond

Separat insänd komplettering, ofullständig ansökan eller ansökan insänd per e-post beaktas ej. Ansökningshandlingar återsändes ej.

Till ansökningssystemet

Utdelning

Alla sökande meddelas per mejl om deras ansökan beviljats eller avslagits cirka tre månader efter ansökningstidens utgång. Informationen kommer samtidigt att finnas tillgänglig på den sökandes webbkonto.

Kontakt: scholarship@kva.se