Kungörelse för Stiftelsen P E Lindahls stipendiefond

Stipendier utdelas för vetenskapliga studier eller fortsatt praktisk utbildning inom eller utom Sverige. Totalt fördelas 1 500 000 kronor som fördelas mellan de humanistiska (2 st.), medicinska (2 st.) och naturvetenskapliga (2 st.) ämnena. Observera: Sökt belopp skall vara exakt 250 000 kronor per ansökan. OH-kostnader beviljas inte.

Sökande ska ha avlagt doktorsexamen i riket eller vara behörig att antagas till forskarutbildning inom någon av de filosofiska eller medicinska fakulteterna i riket och får inte inneha tjänst hos stat eller kommun, eller inneha akademisk lärartjänst vid högskola eller universitet. Stipendier beviljas inte för inköp av material såsom till exempel laboratorieutrustning.

Vid stipendieutdelning kommer sökande som nyligen avlagt doktorsexamen, som söker medel för fortsatt forskning på postdoc-nivå vid annat universitet, inom eller utom Sverige, att prioriterats. Med nyligen avlagd doktorsexamen avses examen som är uttagen inom den senaste femårsperioden. Forskarstuderanden som har fastlagd plan för disputation under ansökningsåret kan undantagsvis komma i fråga.

Stipendier kan inte beviljas för ändamål som redan avslutats när beslut fattas, vilket sker cirka tre månader efter ansökningstidens utgång.

Doktorander ska bifoga ett intyg från handledare. Disputerade forskare ska bifoga intyg från institutionens prefekt, där det framgår att den sökande befinner sig på institutionen eller kommer att befinna sig, om ansökan beviljas. Sökanden har också möjlighet att bifoga ytterligare dokument, till exempel inbjudan eller rekommendationsbrev, eller andra dokument som kan stärka ansökan. Alla dokument bifogas i pdf-format.

Disponibelt belopp för utdelning 2023: 1 500 000 kronor

Ansökningsperiod: 15 oktober 2022–15 januari 2023

Ansökan

Under ansökningsperioden finns en länk nedan till ansökningssystemet. När ansökningsomgången öppnats kan ett konto skapas där person- och ansökningsuppgifter lämnas och bilagor laddas upp i pdf-format.

I ansökningssystemet kallas utlysningen för

  • Stiftelsen P E Lindahls stipendiefond Humanities
  • Stiftelsen P E Lindahls stipendiefond Medicine och
  • Stiftelsen P E Lindahls stipendiefond Natural sciences.

Separat insänd komplettering, ofullständig ansökan eller ansökan insänd per e-post beaktas ej. Ansökningshandlingar återsändes ej.

Till ansökningssystemet

Utdelning

Alla sökande meddelas per mejl om deras ansökan beviljats eller avslagits cirka tre månader efter ansökningstidens utgång. Informationen kommer samtidigt att finnas tillgänglig på den sökandes webbkonto.

Kontakt: scholarship@kva.se