Generell kungörelse för tekniska vetenskaper

Stipendier inom tekniska vetenskaper kan beviljas till doktorander och till forskare som avlagt doktorsexamen. Bland de senare prioriteras de som disputerat de senaste fem åren. Anslag över 100 000 kronor beviljas endast i undantagsfall. OH-kostnader beviljas inte. Anslag utgår högst 1 år.

Stipendier kan inte beviljas för ändamål som redan avslutats när beslut fattas, vilket sker cirka tre månader efter ansökningstidens utgång.

Uppge namn på prefekt samt styrk ansökan med bifogade dokument så som inbjudan, doktorandbrev, handledarintyg och/eller rekommendationsbrev. Doktorander skall ange namn på handledare. Alla dokument bifogas i pdf-format.

Disponibelt belopp för utdelning 2023: 2 859 000 kronor

Av det disponibla beloppet är:

  • 2 100 000 kronor avsedda för ”praktiska ingenjörsstudier utomlands, för svenska medborgare högst 30 år gamla, som har kunskaper i något av de engelska, tyska eller franska språken och har teoretiska kunskaper och praktisk erfarenhet i sin gren av ingenjörsyrket”.
  • 759 000 kr avsedda för övriga ändamål inom tekniska vetenskaper.

Ansökningsperiod: 15 oktober 2022–15 januari 2023

Ansökan

Under ansökningsperioden finns en länk nedan till ansökningssystemet. När ansökningsomgången öppnats kan ett konto skapas där person- och ansökningsuppgifter lämnas och bilagor laddas upp i pdf-format.

I ansökningssystemet kallas utlysningen för Engineering Sciences 2023

Separat insänd komplettering, ofullständig ansökan eller ansökan insänd per e-post beaktas ej. Ansökningshandlingar återsändes ej.

Till ansökningssystemet

Utdelning

Alla sökande meddelas per mejl om deras ansökan beviljats eller avslagits cirka tre månader efter ansökningstidens utgång. Informationen kommer samtidigt att finnas tillgänglig på den sökandes webbkonto.

Kontakt: scholarship@kva.se