Generell kungörelse för Stiftelsen G.S. Magnusons fond

Från stiftelsen G.S. Magnusons fond utdelas stipendier och anslag inom ämnesområdet matematik för följande ändamål:

  • stöd till doktorander
  • stöd till den som önskar ytterligare meritera sig efter doktorsexamen
  • stöd till svenska forskare för forskning hemma eller i utlandet samt för inbjudan av utländska gästforskare
  • bidrag för att kvarhålla forskare inom landet
  • stöd till den som inom sin verksamhet utnyttjar matematik och som önskar bidrag till vetenskaplig förkovran inom ämnet.

Traktamente beviljas i allmänhet inte och OH-kostnader beviljas inte.

Stipendier delas endast ut för ändamål efter ansökningstidens utgång.

Uppge namn på prefekt samt styrk ansökan med bifogade dokument så som inbjudan, handledarintyg och/eller rekommendationsbrev. Doktorander skall bifoga ett intyg från handledaren som tillstyrker ansökan. Alla dokument bifogas i pdf-format.

Disponibelt belopp för utdelning 2023: 4 900 000 kr.

Sista ansökningsdag: 30 november 2023

Ansökan

Nedan finns en länk till det webbaserade ansökningssystemet. När ansökningsomgången öppnats kan ett konto skapas där person- och ansökningsuppgifter samt bilagor lämnas i elektronisk form.

I ansökningssystemet kallas utlysningen för Stiftelsen G S Magnusons fond 2023.

Separat insänd komplettering, ofullständig ansökan eller ansökan insänd per e-post beaktas ej. Ansökningshandlingar återsändes ej.

Till ansökningssystemet

Utdelning

Alla sökande meddelas per mejl om deras ansökan beviljats eller avslagits ca tre månader efter ansökningstidens utgång. Informationen kommer samtidigt att finnas tillgänglig på den sökandes webbkonto.

Kontakt:  scholarship@kva.se