Generell kungörelse för Stiftelsen G.S. Magnusons fond

Från stiftelsen G.S. Magnusons fond utdelas stipendier och anslag inom ämnesområdet matematik för följande ändamål:

  • stöd till doktorander
  • stöd till den som önskar ytterligare meritera sig efter doktorsexamen
  • stöd till svenska forskare för forskning hemma eller i utlandet samt för inbjudan av utländska gästforskare
  • bidrag för att kvarhålla forskare inom landet
  • stöd till den som inom sin verksamhet utnyttjar matematik och som önskar bidrag till vetenskaplig förkovran inom ämnet.

Traktamente beviljas i allmänhet inte och OH-kostnader beviljas inte.

Stipendier kan inte beviljas för ändamål som redan avslutats när beslut fattas, vilket sker cirka tre månader efter ansökningstidens utgång.

Uppge namn på prefekt samt styrk ansökan med bifogade dokument såsom inbjudan, handledarintyg och/eller rekommendationsbrev. Doktorander skall bifoga ett intyg från handledaren som tillstyrker ansökan. Alla dokument bifogas i pdf-format.

Disponibelt belopp för utdelning 2022: 3 350 000 kronor

Ansökningsperiod: 15 april–31 augusti 2022

Ansökan

Under ansökningsperioden finns en länk nedan till ansökningssystemet. När ansökningsomgången öppnats kan ett konto skapas där person- och ansökningsuppgifter lämnas och bilagor laddas upp i pdf-format.

I ansökningssystemet kallas utlysningen för Stiftelsen G S Magnusons fond, MF2022

Separat insänd komplettering, ofullständig ansökan eller ansökan insänd per e-post beaktas ej. Ansökningshandlingar återsändes ej.

 

Utdelning

Alla sökande meddelas per mejl om deras ansökan beviljats eller avslagits cirka tre månader efter ansökningstidens utgång. Informationen kommer samtidigt att finnas tillgänglig på den sökandes webbkonto.

Kontakt: scholarship@kva.se