Generell kungörelse för samhällsvetenskaper

Stipendier kan beviljas till doktorander med ett maxbelopp på 300 000 kronor och till forskare som avlagt doktorsexamen med ett maxbelopp på 500 000 kronor. Bland de senare prioriteras de som disputerat de senaste fem åren. OH-kostnader beviljas inte. Anslag utgår högst 1 år.

Exempel på projekt som kan beviljas är:

  • Kostnad för datainsamling, experiment, registerdata.
  • Finansiering i slutskedet av doktorandstudier.
  • Projekt i gränsområdet mellan nationalekonomi och andra samhällsvetenskaper.

Stipendier kan inte beviljas för ändamål som redan avslutats när beslut fattas, vilket sker cirka tre månader efter ansökningstidens utgång.

Doktorander ska bifoga ett intyg från handledare. Disputerade forskare ska bifoga intyg från institutionens prefekt, där det framgår att den sökande befinner sig på institutionen eller kommer att befinna sig, om ansökan beviljas. Sökanden har också möjlighet att bifoga ytterligare dokument, till exempel inbjudan eller rekommendationsbrev, eller andra dokument som kan stärka ansökan. Alla dokument bifogas i pdf-format.

Disponibelt belopp för utdelning 2024: 2 870 000 kronor

Av det disponibla beloppet är:

  • 1 700 000 kronor avsedda för nationalekonomiska ändamål.
  • 1 170 000 kronor tillgängligt för övriga ändamål inom samhällsvetenskap.

Ansökningsperiod: 1 maj 2024–31 juli 2024

Ansökan

Under ansökningsperioden finns en länk nedan till ansökningssystemet. När ansökningsomgången öppnats kan ett konto skapas där person- och ansökningsuppgifter lämnas och bilagor laddas upp i pdf-format.

I ansökningssystemet kallas utlysningen för Social Sciences 2024

Separat insänd komplettering, ofullständig ansökan eller ansökan insänd per e-post beaktas ej. Ansökningshandlingar återsändes ej.

Till ansökningssystemet

Utdelning

Alla sökande meddelas per mejl om deras ansökan beviljats eller avslagits cirka tre månader efter ansökningstidens utgång. Informationen kommer samtidigt att finnas tillgänglig på den sökandes webbkonto.

Kontakt: scholarship@kva.se