Generell kungörelse för geovetenskaper inkl. geografi

Till doktorander och till forskare som avlagt doktorsexamen utdelas stipendier med ett maxbelopp på 70 000 kronor. Bland de senare prioriteras de som disputerat de senaste fem åren. Anslag utgår högst 1 år.

År 2022 kan stipendier endast sökas för ”vetenskapliga naturgeografiska undersökningar inom landet, företrädesvis inom Sareks fjälltrakt”. Inga andra ändamål kommer att beviljas.

Stipendier kan inte beviljas för ändamål som redan avslutats när beslut fattas, vilket sker cirka tre månader efter ansökningstidens utgång.

Uppge namn på prefekt samt styrk ansökan med bifogade dokument såsom inbjudan, handledarintyg och/eller rekommendationsbrev. Doktorander skall ange namn på handledare. Alla dokument bifogas i pdf-format.

Disponibelt belopp för utdelning 2022: 155 000 kronor

Ansökningsperiod: 15 april–31 augusti 2022

Ansökan

Under ansökningsperioden finns en länk nedan till ansökningssystemet. När ansökningsomgången öppnats kan ett konto skapas där person- och ansökningsuppgifter lämnas och bilagor laddas upp i pdf-format.

I ansökningssystemet kallas utlysningen för Geosciences 2022

Separat insänd komplettering, ofullständig ansökan eller ansökan insänd per e-post beaktas ej. Ansökningshandlingar återsändes ej.

 

Utdelning

Alla sökande meddelas per mejl om deras ansökan beviljats eller avslagits cirka tre månader efter ansökningstidens utgång. Informationen kommer samtidigt att finnas tillgänglig på den sökandes webbkonto.

Kontakt: scholarship@kva.se