Generell kungörelse för geovetenskaper inkl. geografi

Till doktorander och till forskare som avlagt doktorsexamen utdelas stipendier med ett maxbelopp på 100 000 kronor. Bland de senare prioriteras de som disputerat de senaste fem åren. Anslag utgår högst 1 år.

Av disponibla medel för geovetenskaper är 140 000 kronor avsedda speciellt för vetenskapliga naturgeografiska undersökningar inom landet, företrädesvis inom Sareks fjälltrakt.

Stipendier beviljas inte för ändamål som redan avslutats när beslut fattas, vilket sker ca 3 månader efter ansökningstidens utgång.

Uppge namn på prefekt samt styrk ansökan med bifogade dokument så som inbjudan, doktorandbrev, handledarintyg och/eller rekommendationsbrev. Doktorander skall ange namn på handledare. Alla dokument bifogas i pdf-format.

Disponibelt belopp 2023: 1 328 000 000 kronor

Deadline för ansökningar: 30 november 2023

Ansökan

Nedan finns en länk till det webbaserade ansökningssystemet. När ansökningsomgången öppnats kan du skapa ett konto, skriva i dina uppgifter och lämnar bilagor i elektronisk form.

I ansökningssystemet kallas utlysningen för Geosciences 2023.

Separat insänd komplettering, ofullständig ansökan eller ansökan insänd per e-post beaktas ej.

Till ansökningssystemet

Utdelning

Alla sökande meddelas per mejl om deras ansökan beviljats eller avslagits ca tre månader efter ansökningstidens utgång. Informationen kommer samtidigt att finnas tillgänglig på den sökandes webbkonto.

Kontakt: scholarship@kva.se