Nominering och utdelning


Utöver Nobelprisen i fysik och kemi delar Kungl. Vetenskapsakademien även ut Sveriges Riksbanks pris i ekonomisk vetenskap till Alfred Nobels minne. Ekonomipriskommittén sköter arbetet med att ta fram, utreda och bedöma kandidater till priset. Det är dock Akademien i sin helhet som fattar beslut om priset. 

Nobelåret för ekonomipriset
Illustration: Johan Jarnestad/Kungl. Vetenskapsakademien

Arbetet med att utse pristagare i ekonomi innefattar samma steg som det för Nobelprisen i fysik och kemi.

Inbjudningar

Redan i september månad skickar kommittén ut inbjudningar om att inkomma med förslag till priskandidater för det kommande året. Inbjudningarna går till tusentals särskilt utvalda universitetsprofessorer och andra vetenskapare inom området världen över. Även ledamöter av Kungl. Vetenskapsakademien och tidigare Ekonomipristagare har rätt att föreslå kandidater. Det är dock inte möjligt att spontant skicka in ett förslag utan att ha fått en inbjudan.

Granskning av kandidaterna

Ekonomipriskommittén granskar sedan de inkomna förslagen. Kommittén består av ett antal ledamöter, i första hand nationalekonomer eller andra medlemmar av Vetenskapsakademiens klass för samhällsvetenskaper. Men man kan också hämta adjungerade och ordinarie ledamöter med erforderlig kompetens från annat håll inom eller utom Akademien. De fem ordinarie ledamöterna väljs för tre år i taget, med en övre mandattid om totalt nio år.

Kommittén tar även hjälp av ett antal särskilt utsedda internationella experter för att utvärdera specifika bidrag inom olika tänkbara prisområden. Kommittén har ett tiotal hel- eller halvdagssammanträden varje år.

De kan få priset

Sveriges Riksbanks pris i ekonomisk vetenskap till Alfred Nobels minne ska gå till den eller de som utfört ett arbete av högsta betydelse inom ekonomisk vetenskap. Som mest kan tre personer dela på priset.

Så fattar Akademien beslut

När priskommittén arbetat fram årets prisförslag motiverar den detta i en omfattande rapport till Akademiens klass för samhällsvetenskaper. Klassen diskuterar förslaget vid flera tillfällen och kan begära förändringar, eller komma med ett annat förslag än priskommittén.

Efter ställningstagandet i klassen presenterar kommittén förslaget för Vetenskapsakademiens ledamöter vid en sammankomst i början av oktober. Där och då fattar Akademien det slutgiltiga beslutet om årets Ekonomipris. Samtliga svenska ledamöter som närvarar vid mötet (och utländska ledamöter bosatta i Sverige) har rätt att rösta om förslagen. Omedelbart efter mötet ringer ständige sekreteraren till pristagaren/pristagarna och vid lunchtid på beslutsdagen offentliggör Akademien sitt beslut vid en presskonferens.