Om Crafoordpriset

Crafoordpriset utdelas i samarbete mellan Kungl. Vetenskapsakademien och Crafoordska stiftelsen i Lund. Vetenskapsakademien ansvarar för att utse Crafoordpristagare.

De prisområden som utvalts är tänkta att komplettera Nobelprisens. Priset utdelas inom ett prisområde per år enligt den fastställda turordningen

  • År 1 – matematik och astronomi
  • År 2 – geovetenskaper
  • År 3 – biovetenskaper
  • (börjar om från år 1 igen)

Priset utdelas inom polyartrit endast då en särskild utredning visat att sådana vetenskapliga framsteg gjorts, att ett pris är motiverat.

Nominering och utdelning

Förslag på forskningsområde lämnas till Akademien under våren året före utdelningsåret av den prisgrupp, som består av de klasser inom Akademien som ämnesmässigt berörs. När Akademien under hösten fattat sitt beslut får prisgruppen i uppdrag att inkomma med förslag till pristagare.

Priset bör utdelas odelat till en person, men kan delas på högst tre. Samtidigt börjar ansökningarna om forskningsanslagen, som kan sökas av såväl enskilda som av institutioner för vetenskaplig utrustning och verksamhet, publicering av vetenskapliga arbeten, vetenskapliga konferenser och symposier, studieresor utomlands för svenska forskare samt för andra insatser som främjar forskningen inom prisområdet.

Beslut om pristagare och anslagsmottagare fattas av Akademien under våren samma år som priset utdelas.