Yttrande om ”Strategisk agenda för det nationella forskningsprogrammet för livsmedel”

Vetenskapsakademien har svarat Formas på remiss beträffande Strategisk agenda för det nationella forskningsprogrammet för livsmedel. Underlag för svaret togs fram av Nationalkommittén för nutrition och livsmedelsvetenskap.

I svaret framförs bland annat att eftersom hållbarhet är ett nyckelbegrepp i forskningsagendan så skulle det vara värdefullt med en konkretisering av begreppet. Det framhålls också att de båda likvärdiga krav som omställningen av livsmedelsproduktionen drivs av, att stärka miljön och att förbättra folkhälsan, behöver harmonieras. Akademien understryker också behovet av beteendevetenskaplig forskning för att förstå konsumentagerande. I ett av forskningsagendans teman lyfts konsumentens behov av spårbar och säker mat vilket också svarar mot ökade förväntningar från allmänheten. Här borde dessutom behovet av att diskutera betydelsen av genteknik, växtförädling och GM, och dess innovativa potential för svensk livsmedelsindustri, lyftas.

Som obunden, icke-statlig organisation är akademien en välrenommerad remissinstans för i första hand forskningsrelaterade frågeställningar. I och med att Vetenskapsakademien omfattar alla forskningsområden kan frågor inom alla ämnesområden behandlas, samtidigt som komplexa frågor kan belysas ur många perspektiv.