Yttrande om slutbetänkandet ”Tydligare ansvar och regler för läkemedel”

Vetenskapsakademien har lämnat in ett yttrande till Socialdepartementet beträffande slutbetänkandet Tydligare ansvar och regler för läkemedel, från Läkemedelsutredningen. Utredningen lever inte upp till Akademiens förväntningar.

Akademien är bland annat kritisk till att utredningens förslag till tillvägagångssätt vid introduktion av nya läkemedel ökar komplexiteten och därmed också administrationskostnaderna. Ansvaret för läkemedelsförsörjningen bör enligt Akademien vila på en instans med tillräckliga stödfunktioner.

Vetenskapsakademien framför att den svenska sjukvården, inklusive läkemedelsförmånen, även i framtiden bör baseras på solidaritetsprincipen, där de svårast sjuka får behandling även om den inte alltid kan motiveras med hälsoekonomiska analyser. Att undanhålla effektiv behandling som kan rädda liv eller förhindra svåra skador därför att behandlingen är för dyr eller patienterna för få anser Akademien vara oförsvarbart ur etisk synvinkel.

Som obunden, icke-statlig organisation är akademien en välrenommerad remissinstans för i första hand forskningsrelaterade frågeställningar. I och med att Vetenskapsakademien omfattar alla forskningsområden kan frågor inom alla ämnesområden behandlas, samtidigt som komplexa frågor kan belysas ur många perspektiv.